Nawigacja

Konkurs graficzny - IT Szkoła

Razem tworzymy IT Szkołę - konkurs graficzny z nagrodami 11-25.05.2018. Informacji udziela Pan K. Kosmaciński.

REGULAMIN KONKURSU
„Razem tworzymy IT Szkołę”

To już druga edycja konkursu, w którym prosimy naszych użytkowników o czynny udział w tworzeniu materiałów na stronę programu. Nieustannie pracujemy nad nowymi kursami dostosowanymi do stale ewoluującego świata cyfrowego, które byłyby dla użytkowników pomocne i inspirujące. W związku z tym chcemy, żeby to właśnie nasi użytkownicy stworzyli grafiki i hasła do działań prowadzonych w IT Szkole. Działania będą dotyczyły tematyki związanej z promowaniem nauki programowania. Czekamy na autorskie prace graficzne i hasła reklamowe propagujące programowanie wykonane przy użyciu różnych technik i narzędzi do projektowania grafiki komputerowej.
Na prace czekamy w terminie od 11 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r., a autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:

1) Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działającą pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157(dalej: NASK lub organizator), koordynator projektu IT Szkoła.
2) Informacje o konkursie dostępne są na portalu www.it-szkola.edu.pl w zakładce Konkursy.

2. Uczestnicy konkursu:

1) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych w programie IT Szkoła.

2) Wymagania dotyczące rejestracji w programie IT Szkoła:

a) szkoła, w której uczy się autor pracy, powinna być zgłoszona do programu IT Szkoła ( https://it-szkola.edu.pl/slist),

b) autor pracy powinien być „przypisany” do grupy/nauczyciela,

c) autor pracy powinien mieć zrealizowane następujące 3 kursy:

3. Wymagania formalne dla pracy konkursowej:

1) Parametry techniczne pracy:

 1. format pliku – JPG;
 2. rozmiar pliku - max 1MB;
 3. wymiary:  dokładnie  950x630 (szerokość/wysokość w pikselach);
 4. wkomponowanie logo IT Szkoły w rogu pracy ( logo do pobrania tutaj);
 5. wkomponowanie logo NASK w rogu pracy ( logo do pobrania tutaj);
 6. wkomponowanie w pracę hasła dotyczącego programowania.

2) Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych wymagań technicznych spowoduje, że praca nie zostanie zakwalifikowana do konkursu.

4. Autorski charakter prac:

1) Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę, będącą samodzielną realizacją uczestnika konkursu. Zgłoszona praca ma swoją tematyką nawiązywać do tematyki programowania.

2) Poprzez przesłanie pracy na konkurs, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego postanowienia.

3) Zgłoszenie pracy jest równocześnie oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy i akceptuje, że w zgłoszonej pracy nie mogą być wykorzystywane wizerunki lub utwory innych osób, bez wymaganej prawem zgody.

4) Zgłoszone prace mogą być weryfikowane przez organizatora konkursu w kontekście ich autorskiego charakteru. W przypadku wątpliwości w tym zakresie organizator konkursu ma prawo zwrócić się do zgłaszającego pracę z prośbą o dostarczenie stosownych informacji lub dowodów związanych z autorskim charakterem pracy.

5) W przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zasad konkursu, w tym regulacji dotyczących wykorzystywania „utworów” osób trzecich, praca nie zostanie dopuszczona do konkursu lub zostanie zdyskwalifikowana. W szczególności organizator konkursu może nie zakwalifikować bądź usunąć z konkursu pracę z następujących przyczyn:

 1. stwierdzenia jej rażącego podobieństwa do innej pracy, w tym zgłoszonej do konkursu lub dostępnej w sieci Internet (plagiat),
 2. wykrycia w pracy treści powszechnie uznawanych za nieobyczajne, godzące w dobre imię innych osób lub obrażających ich uczucia religijne,
 3. niedostarczenia odpowiednich informacji lub dowodów, o których mowa w punkcie 4,
 4. stwierdzenia braku powiązania pracy z tematem konkursu.

6) W sytuacji stwierdzenia którejkolwiek z powyższych okoliczności już na etapie głosowania lub ogłoszenia wyników konkursu głosy oddane na pracę zostaną uznane za nieważne a wyniki głosowania unieważnione.

7) W przypadku usunięcia pracy z ww. przyczyn organizator nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie osoby zgłaszającej prace oraz zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika zgłaszającego taką pracę, uniemożliwiając mu tym samym dalszy udział w konkursie.

5. Sposób zgłaszania prac:

Prace należy zgłaszać w terminie od dnia 11.05.2018 r. do dnia 25.05.2018 r. za pośrednictwem  formularza zgłoszeniowego. Powyższa funkcjonalność zostanie wyłączona w dniu 25.05.2018 r. o godz. 12.00.

6. Harmonogram konkursu:

 1. 11.05.2018 r. – ogłoszenie konkursu
 2. 11.05.2018 r. – 25.05.2018 r . – zgłaszanie prac konkursowych ( formularz zgłoszeniowy dostępny do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12.00)
 3. 25.05.2018 r. - 31.05.2018 r. – weryfikacja prac i głosowanie internautów na najlepsze prace (funkcjonalność uruchomiona po zweryfikowaniu wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs, dostęp do niej zostanie wyłączony w dniu 31.05.2018 r. o godz. 13.00)
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 08.06.2018 r.

7. Zasady głosowania internetowego:

1) Nadesłane prace można przeglądać i głosować na nie w galerii konkursowej. Głosowanie internetowe odbędzie się w dwóch kategoriach głosujących: głosowanie użytkowników IT Szkoła i otwarte głosowanie internetowe.

2) Głosowanie internetowe zostanie uruchomione po zweryfikowaniu prac, która wpłynęły w terminie. Funkcjonalność głosowania internetowego na prace konkursowe zostanie wyłączona w dniu 31.05.2018 r. o godz. 13.00.

3) Wymagania dla osób biorących udział w głosowaniu internetowym na najlepsze prace:

A. Głosowanie użytkowników IT Szkoła (osoby zarejestrowane w programie oddają głos po zalogowaniu):

a) do głosowania uprawnione będą jedynie osoby zarejestrowane w programie  IT Szkoła,

b) głosujący musi mieć zrealizowane minimum 4 dowolne kursy znajdujące się na portalu IT Szkoła,

c) głosujący ma możliwość oddania po jednej ocenie na 30 różnych prac (kolejność oddawania głosów nie ma znaczenia),

d) możliwość oddania głosu zostanie uaktywniona po 24 godzinach od rejestracji (dotyczy osób nowo rejestrujących się).

B. Głosowanie otwarte (dotyczy wszystkich użytkowników Internetu) - w ciągu jednego dnia na jedną pracę można oddać jeden głos z jednego urządzenia/adresu IP.

C. Głosy w konkursie oddane niezgodnie z zasadami wskazanymi powyżej nie będą uwzględniane.   

8. Kryteria oceny prac i ogłoszenie wyników konkursu:

1) Termin ogłoszenia wyników przez jury konkursu:  najpóźniej do dnia 08.06.2018 r. W tym samym dniu podamy wyniki głosowania internautów. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www programu IT Szkoła (www.it-szkola.edu.pl).

2) Jury, składające się z dwóch pracowników Zespołu IT Szkoła i jednego pracownika Działu Akademia NASK, oceniając prace konkursowe będzie brało pod uwagę:

 1. zgodność pracy z tematyką konkursu oraz oryginalność ujęcia tematu,
 2. poprawność wykonania, estetykę oraz kompozycję graficzną pracy,
 3. zaawansowanie wykorzystanych narzędzi graficznych oraz pracochłonność zastosowanych technik.

3) Prace zostaną nagrodzone w 3 osobnych kategoriach: prace wyłonione przez jury konkursu, prace wybrane w otwartym głosowaniu internetowym i prace wybrane w głosowaniu użytkowników IT Szkoła.

4) Nagrodami w konkursie będą sprzęt i akcesoria elektroniczne, przy czym podziału nagród dokonuje jury konkursu  zgodnie z ppkt. 5).

5) Podział nagród:
- prace nagrodzone przez jury konkursu – 3 nagrody,
- prace nagrodzone w otwartym głosowaniu internetowym – 2 nagrody,
- prace nagrodzone w głosowaniu użytkowników IT Szkoła - 2 nagrody

a) w przypadku powtórzenia się tych samych prac w dwóch lub więcej kategoriach, nagroda w drugiej lub kolejnej kategorii, trafi do autora kolejnej pod względem liczby otrzymanych głosów pracy. Jeden uczestnik konkursu może otrzymać jedną nagrodę,,

b) w przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów, o przyznaniu nagrody decyduje jury konkursu biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 8 ppkt 2.

6) Dodatkowo zostaną przyznane 3 nagrody dla nauczycieli według poniższego podziału:

a) 1 nagroda dla nauczyciela – opiekuna ucznia, którego praca otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu użytkowników IT Szkoły,

b) 1 nagroda dla nauczyciela - opiekuna ucznia, którego praca zajmie pierwsze miejsce w otwartym głosowaniu internetowym

c) 1 nagroda dla nauczyciela, którego uczniowie zgłoszą największą liczbę prac do konkursu, w przypadku gdy uczniowie dwóch lub więcej nauczycieli zgłoszą taką samą liczbę prac, jury konkursu przeprowadzi losowanie w celu wyłonienia nagrodzonych.

7) Jeden nauczyciel może otrzymać tylko jedną nagrodę, zatem w przypadku gdy ten sam nauczyciel spełni kryterium np. z ppkt 6a i 6c zostanie mu przyznana jedna nagroda, natomiast dodatkowo nagrodzony zostanie nauczyciel, którego uczniowie osiągnęli kolejny wynik w rankingu użytkowników IT Szkoły.

8) Nauczyciel opiekun uczniów – laureatów konkursu, obowiązany jest do dostarczenia do organizatora, za pośrednictwem poczty e-mail, oświadczeń opiekunów prawnych uczniów - laureatów biorących udział w konkursie. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi załącznik numer jeden do niniejszego regulaminu.

9) Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą po dopełnieniu formalności, o których mowa w pkt 10-11 poniżej (dotyczy uczniów).

10) Uczniowie nagrodzeni w konkursie, którzy ukończyli 18 lat oraz opiekunowie prawni pozostałych nagrodzonych uczniów zobowiązani są do przeniesienia na organizatora majątkowych praw autorskich, wraz z prawami zależnymi, do nagrodzonych prac. Za przedmiotowe przeniesienie praw autorskich nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenie zawarte jest w wartości przyznanej nagrody. Dokonanie takiego przeniesienia następuje poprzez doręczenie NASK pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Przekazanie NASK podpisanego ww. oświadczenia w terminie 14 dni od momentu opublikowania wyników konkursu na stronie www.it-szkola.edu.pl (decyduje data stempla pocztowego), warunkuje otrzymanie nagrody. Uczniowie nagrodzeni w konkursie, którzy ukończyli 18 lat podpisują oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1, a rodzice  (opiekunowie prawni) zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

11) Nagroda nie przysługuje nagrodzonemu uczniowi w wypadku nieprzekazania NASK oświadczenia, o którym mowa w podpunkcie poprzedzającym, w terminie 14 dni od momentu opublikowania wyników konkursu na stronie www.it-szkola.edu.pl . Decyduje data stempla pocztowego.

12) W sytuacji, o której mowa w podpunkcie poprzedzającym, organizator może przyznać nagrodę uczniowi, który osiągnął kolejny wynik w rankingu użytkowników IT Szkoły. Zapisy podpunktów 9-11 powyżej stosuje się odpowiednio.

9. Prawa autorskie

1) Z chwilą wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 8 ppkt 10, NASK nabędzie prawa autorskie na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania i zwielokrotniania utworów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnej liczbie egzemplarzy;
 2. w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechniania w dowolnej liczbie egzemplarzy, w jakiejkolwiek formie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, bez ograniczeń czasowych, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, w tym także w serwisach multimedialnych;
 3. w zakresie obrotu oryginałem utworów albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
 4. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – rozpowszechniania w szczególności przez publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie, odtworzenie, powielanie dowolną techniką, nieodpłatne dostarczenie egzemplarzy utworów, udzielenie zezwoleń na sublicencyjne i licencyjne korzystanie z utworów przez osoby trzecie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;
 5. w zakresie korzystania z praw pokrewnych do utworów – wprowadzania zmian i poprawek do utworów oraz dokonywania opracowań utworów,
 6. synchronizacji z innymi utworami,
 7. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy, tak przez NASK jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych,
 8. zamieszczania utworów w katalogach i informatorach,
 9. używanie utworów w reklamie lub promocji jakichkolwiek produktów i usług, jak i w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, zarówno w celu komercyjnym, jak i niekomercyjnym oraz inwestycyjnym, jak również w działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej.

2) Zgłoszenie pracy do konkursu będzie równoznaczne z oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy oraz zgodą na jej wykorzystywanie w zakresie, o którym mowa w ppkt 1 lit. a, b, d powyżej, w tym prezentację na stronie internetowej IT Szkoły oraz na innych nośnikach  tj. stronach internetowych administrowanych przez NASK, profilach społecznościowych administrowanych przez NASK oraz prezentacjach pokonkursowych NASK. Za ww. zgodę na prezentację nie przysługuje wynagrodzenie.

10. Przetwarzanie danych osobowych

1)  Dane osobowe są przetwarzane w szczególności na podstawie uprzednio udzielonej zgody warunkującej korzystanie z portalu IT Szkoła. Dane osobowe (imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza autor, imię i nazwisko nauczyciela autora, dane teleadresowe nagrodzonych) uczestników konkursu i nauczycieli uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

2) Dane osobowe wskazanych powyżej osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kolskiej 12. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

3) Dane osobowe uczestników konkursu uzyskane będą wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia konkursu, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż to będzie niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Brak zgody na udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

11. Postanowienia ogólne

1) Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu konkursu, jego odwołania lub przerwania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, w tym do rezygnacji z nagradzania lub nagrodzenia mniejszej liczby uczestników lub nauczycieli niż wskazano w pkt. 8, w zależności od poziomu zgłoszonych prac.

2) Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu zastosowanie mają powszechne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o przeniesieniu praw autorskich.

Regulamin konkursu.

Pan Kazimierz Kosmaciński

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć