Nawigacja

Rekrutacja do projektu „Europejski staż kluczem do kariery zawodowej"

Rekrutacja uczestników projektu „Europejski staż kluczem do kariery zawodowej" 

Projekt „Europejski staż kluczem do kariery zawodowej" o numerze 2014-1-PL01-KA102-000998 adresowany jest do uczniów klas III technik analityk i technik ochrony środowiska Technikum nr 8 w Kielcach i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2014 r. do 14 grudnia 2015 r.

W ramach projektu odbędzie się wyjazd dwóch 8 - osobowych grup uczniów z opiekunem na dwutygodniowe staże do Ubedy w Hiszpanii (jeden dla technika analityka w maju 2015 r. i jeden dla technika ochrony środowiska w czerwcu 2015 r.). Wyjazd na staż poprzedzony będzie kursem językowo - kulturowo – pedagogicznym zorganizowanym w szkole.

Uczniowie ubiegający się o wyjazd na staż muszą złożyć w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu (Elżbiety Kular) wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 19 grudnia 2014 r. (piątek).

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać z sekretariatu szkoły.

Test z języka angielskiego odbędzie się 8 stycznia 2015 r. (czwartek) o godzinie 15.

Uczniowie ubiegający się o wyjazd na staż powinni wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego oraz dobrymi wynikami w nauce z przedmiotów zawodowych (oceny uzyskane na koniec roku szkolnego 2013/2014).

Cele projektu to:

- rozwój osobisty i zawodowy ucznia,

- poszerzenie kompetencji międzykulturowych i wiedzy zawodowej,

- rozwijanie umiejętności językowych,

- promowania poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, tolerancji wśród europejskiej młodzieży,

- poznanie przez uczniów odbywających staż w zawodzie technik ochrony środowiska sposobów utylizacji odpadów powstałych przy produkcji oliwy z oliwek oraz spotkanie w departamencie zajmującym się ochroną środowiska w Urzędzie Miasta w Ubedzie,

- wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy,

- poznanie standardów europejskich obowiązujących w laboratoriach chemicznych
w Hiszpanii i w zakresie ochrony środowiska oraz porównanie ich z tymi, które obowiązują w Polsce,

- wykonywanie badań kontrolnych w akredytowanych laboratoriach chemicznych - obsługa nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego do różnego rodzaju analiz wykonywanych w laboratoriach w Hiszpanii,

- przygotowanie wykwalifikowanej kadry - średniego personelu technicznego,

- podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.

Uczniowie odbędą dwutygodniową praktykę w laboratorium chemicznym Agropar w Ubedzie w Hiszpanii wykonując analizę wody, żywności, gleby oraz ścieków doskonaląc swoje umiejętności zawodowe. Uczniowie z klas ochrony środowiska dodatkowo zapoznają się ze specyfiką pracy jednostek administracji państwowej odpowiedzialnych za ochronę środowiska i zajmujących się między innymi sortowaniem odpadów, utylizacja odpadów, odprowadzaniem ścieków, kontrolą czystości wód i powietrza.

Każdy uczestnik stażu otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w stażu wystawione przez szkołę i laboratorium oraz dokument Europass Mobilność wystawiony przez szkołę i potwierdzony przez partnera zagranicznego i Krajowe Centrum Europass.

Zasady rekrutacji uczniów do projektu:

 1. Podstawowym kryterium naboru jest znajomość języka angielskiego sprawdzona w pisemnym teście kwalifikacyjnym oraz średnia ocen
  z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego poprzedzającego zagraniczny staż, czyli roku szkolnego 2013/2014.
 2. Testy ze znajomości języka angielskiego, odbędą się w tym samym czasie dla wszystkich uczniów uprawnionych do udziału w projekcie.
 3. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z testu odbędą rozmowę kwalifikacyjną w celu sprawdzenia znajomości języka angielskiego w mowie.
 4. Uczniowie będą odpowiadać na pięć pytań i za każdą poprawną odpowiedź otrzymają po 1 punkcie.
 5. Do punktów uzyskanych z testu (maks. 11 pkt.) i rozmowy kwalifikacyjnej będą dodawane dodatkowe punkty za średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz ocenę z zachowania.
 6. Zasady przyznawania dodatkowych punktów:
  - średnia ocen z przedmiotów zawodowych:
  od 4,0 - 4,5     +1 punkt
  powyżej 4,5    +2 punkty
  - zachowanie co najmniej dobre
  bardzo dobre     +1 punkt
  wzorowe            +2 punkty
 7. Po zsumowaniu wszystkich punktów zostanie wyłoniona grupa 8 uczniów z najwyższą liczbą punktów na każdy staż dla zawodu technik analityk i technik ochrony środowiska oraz 2 osób na listę rezerwową na każdy staż. Osoby z listy rezerwowej będą mogły brać udział w kursie przygotowawczym do stażu.
 8. Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji, o miejscu na liście decyduje ilość punktów za znajomość języka angielskiego.
 9. O ostatecznej liście uczestników każdego stażu  decydować będzie frekwencja na kursie i wyniki osiągnięte podczas trwania kursu przygotowawczego do stażu.
 10. W przypadkach spornych uczeń może zwrócić się do Komisji Odwoławczej złożonej z Dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć