Nawigacja

Regulamin projektu POKL na zasadach Leonardo da Vinci rok 2012

Regulamin projektu
 

„Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu „Uczenie się przez całe życie” o numerze 2012-1-PL1-LEO01-27709

§ 1
Zasady ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach.

 1. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na zasadach Programu "Uczenie się przez całe życie", którego częścią jest Program Leonardo da Vinci.
 2. Okres realizacji projektu od 01.12.2012 r. do 31.12.2013 r.
 3. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 52 uczniów Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach.
 4. Celem projektu jest:
  - rozwój osobisty i zawodowy ucznia,
  - poszerzenie kompetencji międzykulturowych i wiedzy zawodowej,
  - rozwijanie umiejętności językowych,
  - promowanie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, solidarności i tolerancji wśród europejskiej młodzieży,
  - poznanie sposobów ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Anglii,
  - poznanie standardów europejskich obowiązujących w laboratoriach chemicznych w Hiszpanii i w Walii,
  - wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy,
  - przygotowanie wykwalifikowanej kadry – średniego personelu technicznego,
  - podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.

§ 2
Zakres wsparcia

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
- 90 godzin bezpłatnych zajęć kulturowo – językowo – pedagogicznych z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego (dla uczniów wyjeżdżających do Hiszpanii),
- materiały dydaktyczne i materiały piśmiennicze,
- praktykę uczniowską w brytyjskich firmach zajmujących się ochroną środowiska dla 18 uczniów kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska,
- praktykę uczniowską w laboratoriach chemicznych w Walii (dla 16 uczniów) i w Hiszpanii dla 18 uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk.

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
- wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego do projektu,
- zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępny u koordynatora projektu i  na stronie internetowej szkoły),
- uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej,
- udział w szkoleniu kulturowo – językowo – pedagogicznym,
- podpisanie, przed wyjazdem na staż umowy o staż wraz z załącznikami.

§ 4
Rekrutacja Uczestników

 1. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie klas II – IV Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach.
 2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  - Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły,
  - koordynator projektu,
  - co najmniej 2 nauczycieli języka angielskiego.
 3. Terminarz rekrutacji uczniów: XI /XII 2012 r.
 4. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają kwestionariusz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica i w wyznaczonym terminie przystępują do testu pisemnego z języka angielskiego.
 5. Komisja rekrutacyjna na podstawie uzyskanych wyników tworzy listę uczniów z największą liczbą punktów, którzy w ustalonym terminie biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej z języka angielskiego udzielając odpowiedzi na 5 pytań.
 6. Komisja rekrutacyjna na podstawie zebranych danych tworzy listę podstawową z nazwiskami uczniów z najwyższą liczbą punktów i listę rezerwową uczestników projektu. Uczniowie
  z listy rezerwowej mogą uczestniczyć w przygotowaniu językowo – kulturowo – pedagogicznym.
 7. Kryteria rekrutacji do projektu:
  - wynik testu z języka angielskiego – maks. 11 pkt,
  - wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego w mowie - maks. 5 pkt,
  - średnia ocen z przedmiotów zawodowych z końca roku szkolnego - maks. 2 pkt,
  - ocena zachowania ucznia – maks. 2 pkt.
 8. W procesie rekrutacji uczestników do projektu stosuje się następujące przeliczniki punktów:
  - zachowanie, co najmniej dobre:
  bdb - 1 pkt,
  wz - 2 pkt
  - średnia ocen z przedmiotów zawodowych:
  od 4,0 - 4,5   1 pkt
  powyżej 4,5  2 pkt
 9. Łącznie do zdobycia jest 20 punktów.

10.  W rekrutacji zostanie zachowana zasada równości szans między kobietami i mężczyznami.

11.  Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji, o miejscu na liście decyduje ilość punktów za znajomość języka angielskiego.

12.  O ostatecznej liście uczestników każdego stażu decydować będzie frekwencja na kursie
i wyniki osiągnięte podczas trwania kursu przygotowawczego do stażu.

13.  W przypadkach spornych uczeń może zwrócić się do Komisji Odwoławczej złożonej
z Dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

14.  Uczniowie potwierdzają udział w projekcie na zebraniu z rodzicami i koordynatorem projektu.

15.  Uczniowie i ich rodzice podpisują przed wyjazdem na zagraniczny staż umowę o staż wraz
z załącznikami.

§ 5
Zasady organizacji zajęć kursu przygotowawczego do stażu

1. Zajęcia w ramach przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego zorganizowane będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach.

2.  Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych w 3 grupach:
a) z języka angielskiego dla uczniów klas ochrony środowiska wyjeżdżających na 3 – tygodniowy staż do Stafford,
b) z języka angielskiego dla uczniów wyjeżdżających na 2 – tygodniowy staż do Walii,
c) z języka hiszpańskiego dla uczniów wyjeżdżających na 3 – tygodniowy staż do Hiszpanii.

3. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają między innymi:
- podręczniki do nauki języka angielskiego (hiszpańskiego),
- słownik, rozmówki angielskie (hiszpańskie),
- materiały piśmiennicze.
4. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach.
6. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs.
7. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia.
8. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin.
9. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
10.Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.

 

§ 6
Zasady monitoringu

Uczestnicy zobowiązani są do :

 1. Potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
 2. Wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.
 3. Napisania sprawdzianów/ testów z języka angielskiego (hiszpańskiego) w ramach ewaluacji przygotowania do stażu.
 4. Sporządzenia raportów po odbyciu stażu.
 5. Informacje, o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane przez Beneficjenta w związku z jego obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji projektu.

 

§ 7
Obowiązki Uczestników projektu

Uczestnicy posiadają następujące obowiązki:

 1. Przestrzegać niniejszy Regulamin.
 2. Punktualnie przychodzić na zajęcia.
 3. Rzetelnie przygotowywać się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących.
 4. Poddawać się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6.
 5. Realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu.
 6. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu.
 7. Codziennie uzupełniać dzienniczek praktyki.
 8. Przygotować raport uczestnika stażu.
 9. Uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach upowszechniających rezultaty projektu POKL na zasadach programu Leonardo da Vinci.

 

§ 8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
 2. Przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej i nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 3. Beneficjent projektu (ZSPg nr 2 w Kielcach) zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 4.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Beneficjenta, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2012 r.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć