Nawigacja

Rekrutacja uczestników projektu Comenius XI 2011

Projekt Comenius o numerze 2011-1-ES1-COM06-35030 8 i tytule „EUROGUIDE: A students guidebook through young Europe" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” umożliwia wyjazdy kady uczniowskiej oraz nauczycielskiej do zagranicznych szkół partnerskich biorących udział w projekcie.

W ramach programu odbędzie się wyjazd do 3 (spośród 7 krajów partnerskich w tym Polski) państw w 5 osobowych-uczniowskich i 2 osobowych-nauczycielskich zespołach. Czas pobytu uczniów wraz z opiekunami za granicą wynosi ok. 7 dni, natomiast samych nauczycieli na spotkaniach podsumowujących projekt 4 dni. Wyjazdy do krajów partnerskich poprzedzone są kursem językowo – kulturowym prowadzonym przez nauczycieli języka angielskiego. W marcu 2011 r. planowany jest wyjazd uczniów na 1 wizytę zagraniczną.
Uczniowie ubiegający się o wyjazd na wizytę muszą złożyć w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem. Test z języka angielskiego sprawdzający znajomość tego języka oraz część psychologiczna odbyły się 19 października 2011 r. (środa).

Cele projektu:

- rozwijanie umiejętności językowych młodzieży w celu zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy

- wykorzystywanie najnowocześniejszych metod nauczania w oparciu o technologię informacyjno-technologiczną

- rozwój osobisty ucznia

- poszerzenie kompetencji międzykulturowych,

- podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole zgodnie z Europejską wartością dodaną

Zasady rekrutacji uczniów do projektu:

 1. Podstawowym kryterium naboru jest znajomość języka angielskiego sprawdzona w pisemnym teście kwalifikacyjnym oraz wynik testu psychologicznego sprawdzającego doświadczenie uczniów, zaangażowanie i wiedzę z zakresu projektów edukacyjnych.
 2. Testy ze znajomości języka angielskiego, odbędą się w tym samym czasie dla wszystkich chętnych uczniów z klas uprawnionych do udziału w projekcie tzn. I, II i III, VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Piłsudskiego w Kielcach.
 3. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z testu zostaną zakwalifikowane do projektu.
 4. Uczniowie będą odpowiadać na 34 pytania z testu gramatycznego i 36 z psychologicznego, za każdą poprawną odpowiedź otrzymując po 1 punkcie.
 5. Po zsumowaniu wszystkich punktów zostanie wyłoniona grupa 15 uczniów z najwyższą liczbą punktów i dodatkowo 3 osoby z listy rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą mogły brać udział w kursie przygotowawczym do wyjazdu.
 6. Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji, o miejscu na liście decyduje 1. ilość punktów zdobytych z części psychologicznej i 2. znajomość języka angielskiego.
 7. O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie frekwencja na zajęciach projektu i zaangażowanie w realizacje na każdym jego etapie.
 8. W przypadkach spornych uczeń może zwrócić się do Komisji Odwoławczej złożonej z Dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Przygotowanie kulturowe będzie miało za zadanie ułatwić integrację uczniów w środowisku szkolnym podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zagranicznych i u rodzin goszczących. Poznane w ramach szkolenia językowego słownictwo z zakresu podróży, środowiska naturalnego, życia rodzinnego i towarzyskiego, edukacji itp. ułatwi uczestnikom porozumiewanie się we wszystkich instytucjach wybranych do odbycia wizyt. Główny nacisk położony zostanie na zagadnienia związane z życiem codziennym, historią, edukacją geografią i kulturą regionu oraz największymi jego atrakcjami oraz zagadnienia jak młodzież spędza czas wolny.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć