Nawigacja

Rekrutacja uczestników projektu

Projekt „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim” będzie realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

W ramach projektu odbędzie się wyjazd dwóch 18 - osobowych grup uczniów klas ochrony środowiska z 2 opiekunami na 3 - tygodniowy staż do Stafford. Staż w Wielkiej Brytanii poprzedzony będzie 80 - godzinnym kursem językowo - kulturowo - pedagogicznym. W X 2010 r. planowany jest wyjazd uczniów na I staż.
Uczniowie ubiegający się o wyjazd na staż muszą złożyć w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 7 czerwca 2010 r. (poniedziałek).
Test z języka angielskiego odbędzie się 10 czerwca 2010 r. (czwartek).

Cele projektu:

- rozwój osobisty i zawodowy ucznia,

- poszerzenie kompetencji międzykulturowych,

- rozwijanie umiejętności językowych,

- poznanie sposobów ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii,

- wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy,

- podniesienie jakości kształcenia zawodowego naszych uczniów.

Projekt stażu uwzględnia zajęcia praktyczne w zakładach ochrony środowiska, utylizacji odpadów, czyli instytucjach zajmujących się bardzo ważnym aspektem społecznym nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Uczestnicy projektu zapoznają się z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w Wielkiej Brytanii, sankcjami karnymi prawnie przewidzianymi za nieprzestrzeganie w/w przepisów i porównają je  z realiami polskimi. Ponadto bedą mieli możliwość zapoznania się z działalnością i strukturą organizacyjną przedsiębiorstw, w których będą realizowane staże.

Uczniowie odbędą praktykę:

 • w wydziałach jednostek administracji państwowej odpowiedzialnych za ochronę środowiska i zajmujących się między innymi usuwaniem odpadów, odprowadzaniem ścieków, kontrolą czystości wód i powietrza, usuwaniem porzuconych samochodów, skargami na hałas i okrucieństwem wobec zwierząt.
 • w oddziale Wild Life Trust w Staffordshire sprawującym opiekę nad obiektami dzikiej przyrody od pojedynczych okazów fauny i flory takich jak drzewo czy gniazdo ptaków do dużych kompleksów przyrodniczych.
 • w oddziale Forestry Commission w Staffordshire - odpowiednikiem polskiego nadleśnictwa.
 • w rezerwacie przyrody w Cannock Chase Forest – największym na terenie West Midlands obszarze chronionej fauny i flory.

Każdy uczestnik stażu otrzyma świadectwo w języku polskim, które będzie potwierdzało uczestnictwo w stażu oraz Europass Mobility. Uczestnicy stażu napiszą raporty - sprawozdania z odbytego stażu.

Zasady rekrutacji uczniów do projektu:

 1. Podstawowym kryterium naboru jest znajomość języka angielskiego sprawdzona w pisemnym teście kwalifikacyjnym oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego poprzedzającego staż zagraniczny.
 2. Testy ze znajomości języka angielskiego, odbędą się w tym samym czasie dla wszystkich chętnych uczniów z klas uprawnionych do udziału w projekcie tzn. I, II i III ochrony środowiska.
 3. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z testu odbędą rozmowę kwalifikacyjną w celu sprawdzenia znajomości języka angielskiego w mowie.
 4. Uczniowie będą odpowiadać na pięć pytań i za każdą poprawną odpowiedź otrzymają po 1 punkcie.
 5. Do punktów uzyskanych z testu (maks. 11 pkt.) i rozmowy kwalifikacyjnej będą dodawane dodatkowe punkty za średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz ocenę z zachowania.
 6. Zasady przyznawania dodatkowych punktów:
  - średnia z przedmiotów zawodowych:
  od 4,0 - 4,5     +1 punkt
  powyżej 4,5     +2 punkty
  - zachowanie co najmniej dobre
  bardzo dobre     +1 punkt
  wzorowe          +2 punkty
 7. Po zsumowaniu wszystkich punktów zostanie wyłoniona grupa 18 uczniów z najwyższą liczbą punktów oraz 4 osób na listę rezerwową na I staż. Osoby z listy rezerwowej będą mogły brać udział w 80 - godzinnym kursie przygotowawczym do stażu.
 8. Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji, o miejscu na liście decyduje ilość punktów za znajomość języka angielskiego.
 9. O ostatecznej liście uczestników każdego stażu  decydować będzie frekwencja na kursie i wyniki osiągnięte podczas trwania kursu przygotowawczego do stażu.
 10. W przypadkach spornych uczeń może zwrócić się do Komisji Odwoławczej złożonej z Dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców i Samorzadu Uczniowskiego.

Przygotowanie kulturowe będzie miało za zadanie ułatwić integrację uczniów w środowisku zakładu pracy i rodziny angielskiej. Poznane w ramach szkolenia językowego słownictwo z zakresu ochrony środowiska, ułatwi uczestnikom praktykę w instytucjach wybranych do odbycia stażu. Główny nacisk położony zostanie na zagadnienia związane z recyklingiem odpadów, gospodarowanie odpadami, ochronę wód, powietrza i ochronę przed hałasem.
Zajęcia z zakresu przygotowania pedagogicznego ułatwią uczniom odnalezienie się w różnych sytuacjach życiowych podczas stażu zagranicznego.
Kurs zorganizowany będzie na terenie szkoły. W trakcie jego trwania uczniowie podwyższą swoje umiejętności językowe w mowie i piśmie, co pozwoli im na lepszą komunikację w trakcie odbywania stażu w Wielkiej Brytanii.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć