Nawigacja

Regulamin projektu Leonardo da Vinci

Regulamin projektu „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim” finansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Leonardo da Vinci
będącego elementem Programu "Uczenie się przez całe życie"

§ 1
Przepisy ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim” realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Ponadgimmnazjalnych Nr 2 w Kielcach
1.Biuro projektu mieści się przy ul. Aleja Legionów 4 w Kielcach.
2. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej Programu "Uczenie się przez całe życie", którego częścią jest Program Leonardo da Vinci.
3.Okres realizacji projektu od 01.08.2010 r. do 31.08.2011 r.
4.W ramach projektu wsparciem zostaną objęte dwie grupy, po 18 uczniów klas ochrony środowiska Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach.


§ 2
Zakres wsparcia

1.Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
- 80 godzin bezpłatnych zajęć kulturowo – językowo - pedagogicznych,
- materiały dydaktyczne i materiały piśmiennicze,
- praktykę uczniowską w brytyjskich firmach zajmujących się ochroną środowiska, której celem jest poznanie przez uczestników stażu środowiska zakładu pracy w innym kraju i związanych z tym obowiązków, zwyczajów i postaw, a także skonfrontowanie tych doświadczeń z realiami polskich firm.


§ 3
Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do uczniów klas ochrony środowiska Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach.
 

§ 4
Kryteria kwalifikacyjne

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
- wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego do projektu,
- zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępny u koordynatora projektu i stronie internetowej szkoły),
- uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej,
-  udział w szkoleniu kulturowo – językowo – pedagogicznym,
- potwierdzenie udziału w projekcie na zebraniu z rodzicami,
- podpisanie, przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii, umowy o staż wraz z załącznikami.
 

§ 5
Rekrutacja Uczestników

1. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie klas ochrony środowiska Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach, którzy ukończyli 17 lat (ukończą 17 lat w dniu poprzedzającym wyjazd na staż).
2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły,
- koordynator projektu,
- 2 nauczycieli języka angielskiego.
3. Terminarz rekrutacji uczniów:
- VI 2010 r. – grupa I wyjeżdżająca na staż w X 2010 r.
- I/II 2011 r. – grupa II wyjeżdżająca na staż w V 2011 r.
4. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają kwestionariusz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica i w wyznaczonym terminie przystępują do testu pisemnego z języka angielskiego.
5. Komisja rekrutacyjna na podstawie uzyskanych wyników tworzy listę 25 - 30 uczniów z największą liczbą punktów, którzy w ustalonym terminie biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej z języka angielskiego udzielając odpowiedzi na 5 pytań.
6. Komisja rekrutacyjna na podstawie zebranych danych na karcie rekrutacyjnej tworzy listę podstawową z nazwiskami 18 uczniów z najwyższą liczbą punktów i listę rezerwową 4 uczestników projektu.
7. Kryteria rekrutacji do projektu:
- wynik testu z języka angielskiego – maks. 11 pkt,
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego w mowie - maks. 5 pkt,
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych z końca roku szkolnego (I semestru dla II grupy stażystów) - maks. 2 pkt,
- ocena zachowania ucznia – maks. 2 pkt.
8. W procesie rekrutacji uczestników do Projektu stosuje się następujące przeliczniki punktów:
- zachowanie, co najmniej dobre:
bdb - 1 pkt,
wz - 2 pkt
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych:
od 4,0 - 4,5   1 pkt
powyżej 4,5  2 pkt
9. Łącznie do zdobycia jest 20 punktów.
10. W rekrutacji zostanie zachowana zasada równości szans i równości płci.
11. Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji, o miejscu na liście decyduje ilość punktów za znajomość języka angielskiego.
12. O ostatecznej liście uczestników każdego stażu decydować będzie frekwencja na kursie i wyniki osiągnięte podczas trwania kursu przygotowawczego do stażu.
13. W przypadkach spornych uczeń może zwrócić się do Komisji Odwoławczej złożonej z Dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
14. Uczniowie potwierdzają udział w projekcie na zebraniu z rodzicami. Uczniowie i ich rodzice podpisują listę obecności na zebraniu, a przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii, umowę o staż wraz z załącznikami.
 

§ 6
Zasady organizacji zajęć kursu przygotowawczego do stażu

1. Zajęcia będą zorganizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach.
2. Zajęcia będą odbywać się blokach 4 lub 6 - godzinnych, w grupach 18-osobowych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
3. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają:
- podręczniki do nauki języka angielskiego,
-  słownik,
- rozmówki angielskie,
- materiały piśmiennicze.
4. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach.
6. Braki spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie.
7. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w formie pisemnej u prowadzących zajęcia.
8. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 10% ogółu godzin.
9. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników dokonana zostanie rekrutacja uzupełniająca z listy rezerwowej wg ustalonej wcześniej kolejności. Skreślony uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.
 

§ 7
Zasady monitoringu

Uczestnicy zobowiązani są do :
1. Potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
2. Wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.
3. Sporządzenia raportów po odbyciu stażu.
4. Informacje, o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane przez Beneficjenta w związku z jego obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji projektu.
 

§ 8
Obowiązki Uczestników

Uczestnicy posiadają następujące obowiązki:
1. Przestrzegać niniejszy Regulamin.
2. Punktualne przychodzić na zajęcia.
3. Rzetelnie przygotowywać się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących.
4. Poddawać się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 7.
5. Realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu.
6. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu.
7. Codziennie uzupełniać dzienniczek praktyki.
8. Przygotować raport uczestnika stażu,
9. Uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach promujących program Leonardo da Vinci.
 

§ 9
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej i nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5.
 

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Beneficjenta, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2010 r.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć