Nawigacja

Job Shadowing into the European Future

Od 1 września 2016r. do 30 września 2018r. w ramach program Erasmus + realizowny będzie projekt współpracy szkół. Nasza grupa partnerska oprócz ZSPg nr 2 obejmuje jeszcze Norwegię, Hiszpanię, Turcję. Szkołą koordynującą jest szkoła z Norwegii.

Projekt zakłada dwuletnią współpracę, w tym czasie odbędą się spotkania u każdego z uczestników projektu.

 • daje uczestnikom możliwość poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju,
 • zachęca do otwartości i współpracy i wspiera zdolności adaptacyjne
 • uwrażliwia na różnice mentalne i kulturowe. Uczniowie zaangażowani w projekcie będą uczestniczyć w konferencjach i stażach towarzyszących

Cele szczegółowe projektu :

 • podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • mobilność uczniów na europejskim rynku pracy;
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • doskonalenie umiejętności wg nowoczesnych standardów;
 • kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe;
 • doskonalenie umiejętności językowych;
 • kształtowanie umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich;
 • wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy w nowym środowisku zawodowym aby ułatwić im ich dalszy rozwój osobisty;
 • pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości uczestników projektu.

W trakcie międzynarodowych spotkań będą organizowane tzw. staże towarzyszące, polegające głównie na obserwacji różnych stanowisk pracy i zawodów co umożliwi im zapoznanie się z warunkami na rynku pracy w Europie. Dodatkowo odbywać się będą konferencje poświęcone na przykład etyce zawodowej.

Harmonogram działań projektowych:

W czasie trwania projektu odbędą się 4 spotkania szkół uczestniczących. Każde spotkanie skoncentruje się na innej tematyce, której podporządkowany zostanie dobór miejsc odbywania stażu. Zadaniem szkoły – gospodarza spotkania, będzie przygotowanie materiału promocyjnego o szkole i mieście rodzinnym. Każdemu spotkaniu przyporządkowano również temat specjalny, który szkoły będą miały za zadanie zaprezentować podczas wizyty.

Styczeń /luty2017 - spotkanie inauguracyjne uczestników projektu w Trysil, Norwegia. Temat wiodący: „Powstawanie skupisk imigrantów wywołane kryzysem uchodźczym” . Temat specjalny: „ Targi europejskie”, w ramach którego szkoły przygotują prezentacje multimedialne, plakaty oraz prezentacje potraw i strojów regionalnych.

maj 2017 - spotkanie uczestników w Antalii, Turcja. Temat wiodący spotkania to „ Kobiety aktywne zawodowo”, a temat specjalny  – „ Równość płci”. Zadaniem każdej ze szkół będzie przeprowadzenie w swoim kraju ankiety badającej wyzwania związane z problematyką równości płci, oraz zaprezentowanie rezultatów i wniosków podczas wizyty.

listopad 2017 - spotkanie uczestników projektu w Kielcach. Temat wiodący spotkania w Kielcach to: „Ekologiczny styl życia” a tematem specjalnym będzie „Rozwój kompetencji etycznych, społecznych i kulturowych”. W ramach tego tematu każda szkoła przedstawi określony dylemat etyczny nurtujący społeczeństwo ich kraju, który zostanie przedyskutowany w grupach na spotkaniu w Polsce. Każda grupa przygotuje film oparty na dyskutowanym problemie.

wiosna 2018 - spotkanie  uczestników w Villanueva, Hiszpania. Tematem wiodącym ostatniego spotkania będzie: „Przedsiębiorczość”, a tematem specjalnym: „Innowacyjność i kreatywność”. W celu zobrazowania tego tematu szkoły przygotują model przyszłego miejsca pracy lub miasta rodzinnego za 20 lat od dnia dzisiejszego. Modele te będą zaprezentowane w trakcie wizyty w Hiszpanii.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:

 • Na poziomie szkoły, stworzenie „Erasmus+ Corner”, czyli miejsca, gdzie umieszczane będą ulotki, plakaty, biuletyny, materiały promocyjne dotyczące projektu.
 • Wykorzystanie mediów i portali społecznościowych ( Twin Space, Facebook, YouTube) do dystrybucji rezultatów projektu ( artykuły pisane przez uczniów i nauczycieli, wywiady udzielane lokalnej prasie, radio i telewizji, udostępnianie publikacji , prezentacji i innych materiałów audiowizualnych na stronie internetowej szkoły i portalach).
 • Wykorzystanie portali edukacyjnych – udostępnienie rezultatów projektu na „Open Education Europa”, portalu zainicjowanym przez Komisję Europejską, dającym dostęp do aktualnych europejskich zasobów materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli
 • Wydarzenia edukacyjne – spotkania uczestników projektu (wymiana pomysłów, prezentacja i ocena wyników, wystawy materiałów), organizowanie Project Days i Information Days , wybranie reprezentantów projektu do promowania inicjatywy w innych szkołach, spotkania z przedstawicielami lokalnych władz
 • Dalsze wykorzystanie „Job Shadowing” jako metody motywowania uczniów i przygotowania ich na wymagania stawiane przez europejski rynek pracy, poprzez implementację „Job Shadowing” do programów nauczania szkół uczestniczących w projekcie

Korzyści dla uczestników projektu:

 • zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności;
 • nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego;
 • zwiększenie otwartości i mobilności;
 • zwiększenie szans na rynku pracy;
 • doskonalenie kompetencji międzykulturowych, informatycznych, przedsiębiorczych;
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,  rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć