Nawigacja

O projekcie

Cel projektu:

Wzrost umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej i uczenia się przez całe życie u 40 uczniów Technikum nr 8.

Adresaci projektu
Bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie/uczennice 50 szkół zawodowych dla młodzieży kształcących w branżach i specjalnościach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych.
W projekcie uczestniczyć będzie w naszej szkole 40 uczniów (po 20 uczniów z klas o profilu technik ochrona środowiska i technik analityk) oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych z Technikum nr 8.

 

Cel główny projektu:
Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u 40 uczniów, ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Cele szczegółowe projektu:

Wzrost umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej i uczenia się przez całe życie u 40 uczniów Technikum nr 8.

Zwiększenie praktycznych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w procesie uczenia się z uwzględnieniem tablicy interaktywnej, platformy e-learningowej u 40 uczniów Technikum nr 8

Zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w stażach / praktykach zawodowych przez 20 uczniów Technikum nr 8

Wzrost zainteresowań i postaw przedsiębiorczych u 40 uczniów Technikum nr 8

Wzrost umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT poprzez wdrażanie projektów interdyscyplinarnych we współpracy z pracodawcami u 4 nauczycieli Technikum nr 8

Szkoły zawodowe biorące udział w projekcie opracowują i wdrażają swoje programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT, (w szczególności obejmujące realizację dodatkowych zajęć prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem platformy e-learningowej), a także ukierunkowane na realizację praktyk i staży zawodowych uczniów u Pracodawców oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

ZAKRES WSPARCIA

Wsparcie merytoryczne i metodyczne zostanie udzielone 40 uczniom/uczennicom Technikum nr 8 poprzez :

- ich udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej (16 godzin zajęć stacjonarnych i 8 e-learningowych),

- ich udział w wyjazdowych dwudniowych 12-godzinnych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Milanowskiej Wólce;

Wsparcie zostanie udzielone 20 uczniom/uczennicom Technikum nr 8 poprzez ich udział:

w  160-godzinnych płatnym stażu (1 osoby)

w praktykach zawodowych odbywanych w sektorze MŚP w wymiarze od 80 do 120 godzin - w zależności od zawodu (19 osób)

Wsparcie zostanie udzielone 4 nauczycielom przedmiotów zawodowych poprzez:

- ich udział w 8-godzinnych konsultacjach związanych z przygotowaniem i realizacją szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej

- opracowanie poradnika metodycznego dotyczącego przygotowaniem i realizacją szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej z wykorzystaniem ICT

Projekt „Edukacja zawodowa w praktyce” realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN) w Kielcach z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce (Lider projektu), w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” (GTK), ul. Zakładowa 3, 25-672 Kielce oraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (ŚCITT), al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.

Biuro projektu „Edukacja zawodowa w praktyce” mieści się w siedzibie ŚCDN, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 w Kielcach, tel. 41 362 45 48 wew. 121, e-mail ezwp@scdn.pl

Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czas realizacji Projektu: od 01.07.2013r. do 30.06.2015r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU "EDUKACJA ZAWODOWA W PRAKTYCE"

UCZESTNICY PROJEKTU – BENEFICJENCI OSTATECZNI

 1. Informacja o rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu dostępna będzie: na stronie internetowej Projektu: http://ezwp.scdn.pl oraz w Biurze Projektu, mieszczącym się w siedzibie ŚCDN przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce.
 2. Uczestnikami Projektu będą uczniowie z 50 świętokrzyskich szkół zawodowych dla młodzieży.
 3. Kwalifikacja Uczniów – Benificjentów Ostatecznych do I etapu Projektu dokonywana jest przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną uczestniczącej w projekcie Szkoły
 4. O zakwalifikowaniu uczestnika – ucznia do I etapu Projektu decydować będzie spełnienie następujących warunków:
  1. przynależność do grupy docelowej;
  2. kształcenie się w zawodzie wchodzącym w skład branż i specjalności  kluczowych dla rozwoju regionu lub pośrednio z nim związanym (10 punktów);
  3. płeć w zależności od branży – w zawodach, gdzie kobiety stanowią nieliczny odsetek wśród uczniów pierwszeństwo będą miały kobiety i odwrotnie (5 punktów);
  4. wypełnienie ankiety diagnostycznej zawierającej uzasadnienie chęci udziału w Projekcie oraz ukierunkowanie na zainteresowania zawodowe (5 punktów).
  5. wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Projektu „Edukacja zawodowa w praktyce” oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu;
  6. dostarczenie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia ww. formularza zgłoszeniowego nauczycielowi odpowiedzialnemu za realizację Projektu w danej szkole.
 5. Limit zakwalifikowanych do udziału w I etapie Projektu uczniów/uczennic (Uczestników Projektu) wynosi łącznie 2000 osób (średnio 40 osób z każdej szkoły).
 6. Kwalifikacja uczniów/uczennic – Beneficjentów Ostatecznych do II etapu Projektu dokonywana jest przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po zaakceptowaniu przez kierownika Projektu.
 7. O zakwalifikowaniu uczestnika – ucznia/uczennicy do II etapu Projektu decydować będzie spełnienie następujących warunków:
  1. otrzymanie wysokiej oceny z wykonania w zespole projektu edukacyjnego o tematyce związanej z zawodem, którego oni się uczą  (10 punktów);
  2. systematyczne uczęszczanie na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w ramach projektu (5 punktów);
  3. brak problemów wychowawczych w szkole z uczniem/uczennicą (3 punktów);
  4. wypełnienie Deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy w stażu/praktykach zawodowych w ramach projektu „Edukacja zawodowa w praktyce” oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji stażu/praktyki zawodowej;
  5. podpisanie trójstronnej umowy przez ucznia/uczennicę odnośnie warunków odbywania stażu/ praktyki zawodowej;
  6. w przypadku uczniów niepełnoletnich dostarczenie nauczycielowi odpowiedzialnemu za realizację Projektu w danej szkole podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia oświadczenia;
  7. w przypadku uczniów pełnoletnich dostarczenie nauczycielowi odpowiedzialnemu za realizację projektu w danej szkole podpisanego przez ucznia/uczennicę oświadczenia;
  8. przynależność do grupy docelowej.
 8. Limit zakwalifikowanych do udziału w II etapie projektu uczniów (uczestników projektu) wynosi łącznie 1000 osób - średnio po 20 uczniów ze szkoły.
 9. Spośród zakwalifikowanych do II etapu projektu 50 uczniów (średnio 1uczeń/1 uczennica ze szkoły) z najwyższą liczbą punktów będących sumą punktów uzyskanych w § 5 pkt 7 lit. a-c oraz średniej ocen z przedmiotów zawodowych ostatniego semestru, zostanie zakwalifikowanych do odbycia płatnego stażu zawodowego. (Uczeń otrzyma wynagrodzenie za odbycie stażu)
 10. Kwalifikacja Uczniów – Benificjentów Ostatecznych na staże/praktyki zawodowe dokonywana jest przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu.
 11. Zakwalifikowani do II etapu Projektu uczniowie/uczennice lub ich rodzice/prawni opiekunowie podpiszą trójstronne umowy regulujące szczegółowe warunki uczestnictwa w stażach/praktykach zawodowych.
 12. Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych etapów Projektu będą dostępne do wglądu w Biurze Projektu oraz w szkołach objętych Projektem.
 13. Zwrot kosztów dojazdu na praktyki/staże zawodowe dla uczniów/uczennic mieszkających w innej miejscowości niż siedziba firmy, w której odbywają praktyki/staże zawodowe zostanie zrefundowany przez pracodawców.
 1. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w stażach znajdują się w Regulaminie Stażu.
 2. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w praktykach zawodowych  znajdują się w Regulaminie Praktyk Zawodowych.
 3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu. http://ezwp.scdn.pl.

 

Więcej informacji udziela

Kazimierz Kosmaciński
Koordynator projektu

e-mail: kierownik@pilsudski.com.p

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć