Nawigacja

Wyprawka szkolna

Informacja dla rodziców uczniów ubiegajacych się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – -"Wyprawka szkolna".

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego, lub do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:
a) bez względu na klasę do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2016/2017:
słabowidzącym
niesłyszącym
słabosłyszącym
z upośledzeniem umyslowym w stopniu lekkim
z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
z autyzmam, w tym z zespołem Aspergera
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71B ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty wydane przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
3. Wartość pomocy nie może przekroczyć – 445 zł
4. Wnioski należy wniosek.pdf...................... i złożyć do dyrektora szkoły ( sekretariat).
5. Do wniosku należy dołączyć kserokopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnie psychologiczno-pedasgogiczna, w tym poradnie specjalistyczną.
6.Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu: faktury VAT, rachunku wystawionego imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub oświadczenia o zakupie podręczników.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć