Nawigacja

Indeksy na AGH

Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH - XII edycja

 

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Olimpiada ta została objęta honorowym patronatem Minister Edukacji

 Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiej

 Organizacji Badań Jądrowych w CERN w Szwajcarii.

 

 XII Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH" (ODI) jest

 doskonałym egzaminem sprawdzającym i podnoszącym wiedzę oraz

 przygotowaniem do egzaminu maturalnego oraz do studiów. Udział w

 olimpiadzie jest bezpłatny. Bliższe informacje dostępne są na

 stronie olimpiady www.diament.agh.edu.pl [1] . Tegoroczna edycja

 ruszyła 10.09.2018 r.

 

 Olimpiada daje uczniom, po uzyskaniu tytułu laureata, wskaźnik

 rekrutacyjny 100% i wstęp na AGH na wybrany przez siebie kierunek

 studiów. Wachlarz kierunków na AGH jest bardzo szeroki, od studiów

 technicznych poprzez ścisłe, aż do humanistycznych

 (https://kandydaci.agh.edu.pl/kierunki-studiow/ [2] ). Ponadto laureaci

 ODI, którzy zostaną studentami mogą wziąć udział w programie

 Prymusi

 (https://kandydaci.agh.edu.pl/poznaj-agh/pakiet-korzysci-dla-najlepszych-maturzystow/

 [3]) - jest to dodatkowy pakiet korzyści.

 

 Zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O

 Diamentowy Indeks AGH" oraz w akcji Rok Zerowy, która jest do niej

 doskonałym przygotowaniem.

 

 Rok Zerowy może być organizowany od I klasy szkoły średniej.

 Warunkiem przystąpienia do Roku Zerowego jest podpisanie

 „Porozumienia o współpracy pomiędzy naszymi placówkami.

 

 W ramach porozumienia przesyłamy Państwu zaproszenia do udziału w

 akcjach organizowanych w AGH np.

 

 Dni Hoborskiego (http://www.dni-hoborskiego.agh.edu.pl/pl/index.html

 [4]) ,

 

 konferencje dydaktyczne (https://www.agh.edu.pl/konferencje/ [5]) ,

 

 Dni otwarte AGH

 (https://www.agh.edu.pl/info/article/13-kwietnia-2018-dzien-otwarty-agh/

 [6]) ,

 

 Małopolską Noc Naukowców w AGH

 (https://www.agh.edu.pl/wydarzenia/info/article/malopolska-noc-naukowcow-w-agh-1/

 [7]),

 

 Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych

 (https://www.agh.edu.pl/wydarzenia/info/article/swieto-liczby-pi-czyli-piatkowy-wieczor-nauk-scislych-w-agh/

 [8]) itp.

 

 Poniżej pozwolę sobie nakreślić zasady współpracy. Zgodnie z nimi

 w ramach zawartego „Porozumienia o współpracy" AGH zobowiązuje się

 do:

 

 · organizowania kursów przygotowawczych podnoszących poziom wiedzy

 (tzw. Rok Zerowy) na zasadach określonych w załączniku nr 1

 aktualizowanym w każdym roku szkolnym (plik w załączeniu),

 

 · zapewnienia materiałów dydaktycznych w ramach akcji Rok Zerowy w

 formie papierowej lub elektronicznej,

 

 · organizacji na terenie Szkoły, jeden raz w roku szkolnym, spotkania

 uczniów z delegowanymi przedstawicielami AGH.

 

 · organizacji spotkań Władz AGH i Dyrekcji Szkoły, których celem

 będzie ocena realizacji niniejszego Porozumienia.

 

 Akcja Rok Zerowy to kursy przygotowawcze - poszerzające zakres wiedzy,

 utrwalające pozyskaną wiedzę lub pozwalające nadrobić zaległy

 materiał.

 

 W kursach uczestniczyć mogą uczniowie z wszystkich klas tzn. od I do

 IV.

 

 Dyrektor Szkoły wyznacza nauczycieli ze szkoły do prowadzenia kursów.

 AGH zawiera ze wskazanym nauczycielem ze Szkoły umowę zlecenie.

 

 Kurs trwa 30 godzin lekcyjnych. Przedmiotem kursu może być matematyka,

 fizyka, chemia i geografia.

 

 Uczestnik kursu wnosi jednorazową opłatę za 30 h zajęć.

 Odpłatność zależy od liczebności grupy. W tym roku odpłatność po

 uwzględnieniu dopłaty AGH (50%) i liczebność grup kształtuje się

 jak poniżej:

 

 · dla grupy 5 - 9 osobowej - 450 zł za osobę

 

 · dla grupy 10 - 18 osobowej - 290 zł za osobę

 

 · dla grupy 19 - 25 osobowej - 170 zł za osobę

 

 Nauczyciel i uczniowie ustalają wspólnie najbardziej odpowiednie

 terminy zajęć czyli np. po zajęciach szkolnych w tygodniu lub w

 sobotę lub w sobotę i niedzielę. AGH nie ingeruje w ustalone terminy,

 jednakże wymagana jest ich akceptacja przez AGH.

 

 Nauczyciel akademicki nie narzuca sposobu pracy z uczniami. Sugerujemy

 jednak, aby nie była to praca "na oceny" a na zasadzie rozmowy,

 wspólnych rozważań i rozwiazywania zadań na określone wcześniej

 tematy.

 

 Nauczyciel przesyła na AGH plan zajęć z tematami poszczególnych

 zagadnień, które chciałby z grupą zrealizować. Określa w nim

 przewidywaną liczbę godzin przeznaczoną na przerobienie danego

 tematu. Plan zajęć (plik Plan.xls) organizator najpierw przesyła

 e-mailem, a następnie wydrukowany i podpisany przez nauczyciela oraz

 dyrektora szkoły pocztą tradycyjną.

 

 Ponadto dyrektor szkoły wyznacza „Organizatora kursu" może być nim

 on sam lub osoba przez niego wyznaczona tj. nauczyciel lub pracownik

 administracyjny (jedna osobę na szkołę).

 

 Organizator zapewnia obsługę administracyjną w szkole (ustala terminy

 kursu, dopilnowuje prawidłowego wypełnienia, przesłania i wykonania

 umów zleceń, zbiera zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów,

 wpłaty, przekazuje przesłane przez AGH materiały dydaktyczne uczniom

 i nauczycielowi itd.). AGH zawiera umowę zlecenie z organizatorem.

 

 Prace zlecone odbywają się poza godzinami pracy nauczycieli.

 

 Salę do prowadzenia kursu zapewnia Szkoła.

 

 Pierwszy kontakt nauczyciela i nauczyciela akademickiego jest

 telefoniczny. Następnie przedstawiciel AGH przyjeżdża do szkoły w

 połowie lub pod koniec kursu (oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu

 terminu) i zgodnie z Państwa życzeniem przeprowadza wykład,

 doświadczenie, pokaz lub też uczniowie biorący udział w kursie mogą

 wraz z nauczycielem przyjechać na AGH. Zostaną wówczas przeprowadzone

 zajęcia jak wyżej oraz dodatkowo będą Państwo mogli zwiedzić AGH,

 wejść do laboratoriów, spotkać się ze społecznością studencką

 itp.

 

 Niejednokrotnie spotkanie z naszym przedstawicielem odbywa się w

 poszerzonym składzie, i jeśli dyrektor szkoły wyrazi taką chęć, w

 wykładzie czy pokazie biorą udział również osoby nie uczestniczące

 w Roku Zerowym, ale myślące o AGH jako przyszłej Uczelni, czy jeszcze

 niezdecydowane co do wyboru własnej ścieżki.

 

 W załączeniu przesyłam Państwu Porozumienie o współpracy

 warunkujące przystąpienie do akcji Rok Zerowy i załącznik nr 1 czyli

 informacje organizacyjne dotyczące Roku Zerowego 2018/2019 - plik pdf

 oraz skrócony opis kroków postepowania „Procedura kursu - plik xls".

 

 Na adres rokzerowy@agh.edu.pl [9] należy przesłać wypełnione ww.

 załączniki Excela (lista osób, ankieta kursu, dane do umowy, plan

 zajęć).

 

 Pliki z danymi osobowymi należy spakować i zabezpieczyć hasłem.

 

 Wszystkie grupy (imiona, nazwiska, PESELE uczestników, adresy e-mail)

 wpisujemy na 1 listę. Drugą listę stanowi ankieta kursu. Trzecia

 lista to plan zajęć. Te trzy listy oprócz przesłania e-mailem

 opieczętowują Państwo, podpisują i wraz z dowodami wpłat i zgodami

 na przetwarzanie danych osobowych przesyłają pocztą tradycyjną na

 adres AGH Z DOPISKIEM ROK ZEROWY. Dodatkowo e-mailem przesyłają

 Państwo dane do umów (oczywiście zabezpieczone hasłem). Danych do

 umów NIE PRZESYŁA SIĘ POCZTĄ TRADYCYJNĄ.

 

 Bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisanych

 danych osobowych. PESEL MUSI MIEĆ FORMAT TEKSTOWY.

 

 Uczniowie i nauczyciele do lekcji w ramach Roku Zerowego, w zależności

 od realizowanego przedmiotu, otrzymują materiały dydaktyczne w postaci

 skryptów, książeczek bądź dostępu do platformy e-learning. Szkoła

 otrzymuje książki z zadaniami z Ogólnopolskiej Olimpiady „O

 Diamentowy Indeks AGH" wraz z rozwiązaniami.

 

 W razie pytań zapraszam do kontaktu.

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji Rok Zerowy i Ogólnopolskiej

 Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH".

 

 Załączniki dołączone do e-maila (w formularzach Excela podano

 przykładowe dane - przed wypełnieniem należy je usunąć):

 

                * Porozumienie o współpracy

                * Procedura kursu

                * Plan zajęć

                * Informacje organizacyjne dla szkół 2018/2019

                * Zakres materiału z fizyki: Zeszyt - fiz.

                * Zakres materiału z chemii: Zeszyt - chem.

                * Zakres materiału z matematyki: Zeszyt - mat.

                * Zakres materiału z geografii: Zeszyt - geogr.

                * Lista osób

                * Ankieta kursu

                * Dane do umowy

                * Zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 Łączę wyrazy szacunku

 

 Elzbieta Chromiec

 

 --

 

 mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec

 

 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO DS. ORGANIZACYJNYCH

 

 Ogólnopolskiej Olimpiady"O Diamentowy Indeks AGH"

 

 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

 

 IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

 

 al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

 

 e-mail: diament@agh.edu.pl [10]

 

 www: http://www.diament.agh.edu.pl [11]

 

 

 

 Links:

 ------

 [1] http://www.diament.agh.edu.pl

 [2] https://kandydaci.agh.edu.pl/kierunki-studiow/

 [3]

 https://kandydaci.agh.edu.pl/poznaj-agh/pakiet-korzysci-dla-najlepszych-maturzystow/

 [4] http://www.dni-hoborskiego.agh.edu.pl/pl/index.html

 [5] https://www.agh.edu.pl/konferencje/

 [6]

 https://www.agh.edu.pl/info/article/13-kwietnia-2018-dzien-otwarty-agh/

 [7]

 https://www.agh.edu.pl/wydarzenia/info/article/malopolska-noc-naukowcow-w-agh-1/

 [8]

 https://www.agh.edu.pl/wydarzenia/info/article/swieto-liczby-pi-czyli-piatkowy-wieczor-nauk-scislych-w-agh/

 [9] mailto:rokzerowy@agh.edu.pl

 [10] mailto:diament@agh.edu.pl

 [11] http://www.diament.agh.edu.pl/

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć