Nawigacja

Wyprawka szkolna

Informacja dla rodziców uczniów ubiegajacych się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu -"Wyprawka szkolna".

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:

        słabowidzącym,

        niesłyszącym,

        słabosłyszącym,

        z upośledzeniem umyslowym w stopniu lekkim,

        z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

        z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

        z autyzmam, w tym z zespołem Aspergera,

        z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

        posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71B ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty wydane przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastepczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

3. Wartość pomocy nie może przekroczyć – 445 zł

4. Wnioski należy pobrać Wniosek(1).pdf i złożyć do dyrektora szkoły (sekretariat) do dnia 10 września.

5. Do wniosku należy dołączyć kserokopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedasgogiczna, w tym poradnie specjalistyczną.

6. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu: faktury VAT, rachunku wystawionego imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub oświadczenia o zakupie podręczników. Na dowodzie zakupu musi znajdować się pełen tytuł podręcznika oraz nazwa wydawnictwa.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć