Nawigacja

Nowa hala sportowa

Kończymy budowę nowej hali sportowej, otwarcie po wakacjach - galeria.

Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi - roboty stanu wykończeniowego i zagospodarowania terenu.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 33942-2016 z dnia 2016-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia są roboty stanu wykończeniowego wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi wewnętrznymi oraz zagospodarowania terenu budynku hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz pomieszczeniami biurowymi i...
Termin składania ofert: 2016-03-02

Kielce: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z instalacjami wewnętrznymi, na działce nr ewid. 7/2, obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcach - roboty stanu wykończeniowego i zagospodarowania terenu.
Numer ogłoszenia: 69598 - 2016; data zamieszczenia: 29.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33942 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach, Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676185, faks 41 3676975.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z instalacjami wewnętrznymi, na działce nr ewid. 7/2, obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcach - roboty stanu wykończeniowego i zagospodarowania terenu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji są roboty stanu wykończeniowego wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi wewnętrznymi oraz zagospodarowania terenu budynku hali sportowej z zapleczem sanitarno - szatniowym oraz pomieszczeniami biurowymi i dydaktycznymi. Jest on połączony z istniejącym już budynkiem szkolnym łącznikiem. Powierzchnia netto budynku 1 877,28 m2, powierzchnia zabudowy 1 538,26 m2, kubatura 12 851,5 m2, wysokość hali w świetle konstrukcji - 7,80 m. Budynek posiada konstrukcję tradycyjną, murowaną ze szkieletem żelbetowym w postaci słupów, belek i trzpieni. Fundamenty żelbetowe. Dach - dźwigary z drewna klejonego. Hala wyposażona będzie w instalacje c.o., c.t, elektryczną, wod.- kan., wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. W ramach zamówienia należy wykonać stan wykończeniowy, instalacje sanitarne wewnętrzne, elektryczne i zagospodarowanie terenu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.33.00.00-9, 45.32.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EXPERT Spółka Cywilna Tyrała Jan, Waldemar Lesiak, ul. Szczepaniaka 29, 25-118 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2449094,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2299999,99

 • Oferta z najniższą ceną: 2299999,99 / Oferta z najwyższą ceną: 3050720,56

 • Waluta: PLN .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Kielce 14.03.2016 r.

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.” Rozbudowa budynku Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z instalacjami  wewnętrznymi, na działce nr ewid. 7/2, obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcachroboty stanu wykończeniowego i zagospodarowania terenu”.


Działając w trybie art.92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w rezultacie czynności badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana
oferta nr 8 Wykonawcy: „EXPERT” Spółka Cywilna, Tyrała Jan, Lesiak Waldemar 25-118 Kielce, ul. Szczepaniaka 29 za cenę: 2 299 299,99 zł ( słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych 99/100).

Uzasadnienie

Oferta jest ważna, sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno - prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ.
Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 95% oraz termin wykonania z wagą 5%, określonym w SIWZ.
W postępowaniu złożono 8 ofert. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny złożonych zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena = 95 pkt

Termin
= 5 pkt

Łącznie :
pkt

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane „IREX”
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 27

 

78,67

0

78,67

2.

WTM Development Sp. z o.o.
25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 77/7

82,04

0,5

87,04

3.

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURIP” S.A.
ul. Warszawska 109, 28 – 366 Małogoszcz

 

81,73

5

86,73

4.

PPUH ESCO S.C.
K. Korus, S. Kołodziejczyk
ul. Wrzosowa 28, 26-050 Zagnańsk

75,39

0

75,39

5.

Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe
C.M.T. Snopek „HOTEX” Sp.J.
25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 57A

76,28

5

81,28

6.

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane
„PER-MIR” Mirosław Perlak
25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 359D

78,08

5

83,08

7.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
HEWANAG Andrzej Kęcki
25- 563 Kielce, ul. Zagnańska 220a

92,39

5

97,39

8.

„EXPERT” Spółka Cywilna
Tyrała Jan, Waldemar Lesiak
25-118 Kielce, ul. Szczepaniaka 29

95

5

100


Zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

----------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i wyjaśnienia część 3 - Kielce 24.02.2016 r.

ZP/1/3/2016

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.” Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z instalacjami  wewnętrznymi, na działce nr ewid. 7/2, obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcach – roboty stanu wykończeniowego i zagospodarowania  terenu.


PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ, których treść oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczamy poniżej:

1. Proszę o informację, czy można dopisać konieczne do prawidłowej realizacji zadania pozycje kosztorysowe, nie uwzględnione w przedstawionym przedmiarze oraz zmieniać ewentualnie ilości obmiarowe.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ilości robót  obmiarowych oraz dopisywanie nowych pozycji.

2. Kanały wentylacyjne winny być izolowane płytami o odporności ogniowej EI120. Proszę o podanie, które kanały mają być izolowane w/w płytami (jaki zakres) – brak oznaczenia na rysunkach, natomiast pozycja w przedmiarze została uwzględniona. Dodatkowo jaką zastosować grubość płyt oraz wskazanie proponowanego producenta omawianego materiału.

Odpowiedź 2: Uszczelnienie ogniowe EI120 należy wykonać wokół kanałów przechodzących przez ścianę hali o EI120. Technologia np. Hilti.

3. Dla przejść kanałów wentylacyjnych przewidziane są klapy ppoż - zgodnie z opisem. Lokalizacja klap miała być przedstawiona na rysunkach ale nie zostały na nich uwzględnione, w zestawieniu materiałów również pominięte. Proszę o określenie umiejscowienia klap ppoż na rysunkach, podanie ich ilości, wskazanie proponowanego producenta i wymagane parametry (czy klapy wyposażone w siłowniki, wymiary itp.). Pozycja dotycząca klap ppoż nie została objęta w przedmiarze.

Odpowiedź 3: Nie należy wyceniać klap p.poż.

4. W opisie jest poruszony temat wentylacji grawitacyjnej w projektowanym budynku, natomiast nie ma określonego zakresu do wykonania. Proszę o podanie zakresu do realizacji.

Odpowiedź 4: Wentylacja grawitacyjna określona jest w projekcie architektury.

5. Proszę o wyjaśnienia co oznaczają na rysunkach oznaczenia dla nawiewu/wywiewu z przypisana literą (przykład N2-K) – brak tego typu pozycji w zestawieniu materiałów.

Odpowiedź 5: N2-K oznacza przewód prostokątny.

6. Proszę o wskazanie, które przewody elastyczne mają być typu SONODEC (podanie która linia: nawiewu, wywiewu; średnice itp.). Nie sprecyzowano, w dokumentacji.

Odpowiedź 6: Nie należy stosować przewodów elastycznych SONODEC.

7. Do realizacji zadane jest wykonanie jednego układu klimatyzacji – zgodnie z rysunkiem (jedna jednostka wewnętrzna kasetonowa oraz jedna jednostka zewnętrzna wraz z jednym sterownikiem naściennym – sterowanie przewodowe, czy przy użyciu pilota - bezprzewodowo) – proszę o potwierdzenie, gdyż w opisie występują nieścisłości i nieprecyzyjnie określono metodę sterowania klimatyzatorem.

Odpowiedź 7: Sterowanie bezprzewodowe przy użyciu pilota.

8. Pozycja 69 przedmiaru-jest 5 przystanków a powinno być 6 przystanków dźwigu.

Odpowiedź 8: W pozycji 69 przedmiaru należy wycenić dźwig z 6 przystankami.

9. Pozycja 65 przedmiaru- jest 1szt drzwi D14 , a powinno być  4szt drzwi zgodnie z projektem.

Odpowiedź 9: W pozycji 65 przedmiaru należy wpisać i wycenić 4 szt. drzwi D 14.

10. Pozycja 53 przedmiaru - podać zakres  prac do wykonania?

Odpowiedź 10: W poz.53 przedmiaru robót należy wycenić demontaż 4 szt.: drzwi, okien, rozkucie otworów, wstawienie nadproży – 4 szt., zamurowanie otworów, wykonanie tynków, malowanie.

11. Informujemy o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego do obowiązujących przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wnosimy o zmianę parametrów systemowej podłogi, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby więcej niż jednego producenta.

Zamawiający wprost w odpowiedziach na wniosek SIWZ wskazał, że ma być  wykonana posadzka sportowa:

Odpowiedź 11: W związku z rozbieżnością pomiędzy rys. architektury i przedmiarem robót zamawiający informuje, że oczekuje od Wykonawcy wykonania podłogi systemowej sportowej Barlinek Sport Extreme, kolor buk, wentylowana. ( poz.11 przedmiaru robót).

Pomimo, że stosowanie Polskim Norm nie jest obowiązkowe Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy przedstawienia stosownych deklaracji właściwości użytkowych dla proponowanej do wykonania podłogi. Ponadto zgodnie z ustawą Pzp, gdy Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm i jest zobowiązany do wskazania, że dopuszcza  rozwiązania równoważne. Wykonawca ma, w takiej sytuacji, prawo zaoferować przedmiot zamówienia równoważny z wymogami wynikającymi z takich norm.

Wskazać również należy, że ilekroć przedmiot zamówienia jest opisywany za pomocą norm, można przyjąć, że minimalny próg równoważności wyznaczają te normy.

Aby nie ograniczać konkurencji i nie ukierunkowywać się na jednego producenta, wnosimy o opisanie dokumentacji przetargowej w taki sposób, aby zostały  dopuszczone wszystkich systemowe podłogi wykończone nawierzchnią drewnianą, spełniające zharmonizowaną normę PN EN 14904:2009.

Odpowiedź 11: Zamawiający jako przykładową podał podłogę systemową sportową Barlinek Sport Extreme. Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze SIWZ – rozwiązania równoważne tj. systemowe podłogi z nawierzchnią drewnianą spełniające normę PN EN 14904:2009.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i wyjaśnienia część 2 - Kielce  22.02.2016r.
ZP/1/2/2016

 

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.” Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z instalacjami wewnętrznymi, na działce nr ewid. 7/2, obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcach – roboty stanu wykończeniowego i zagospodarowania  terenu.

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ, których treść oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczamy poniżej:

1. Czy w swojej ofercie należy uwzględnić system podłogi sportowej wykończonej nawierzchnią syntetyczną.

Odpowiedź 1: W ofercie należy uwzględnić system podłogi sportowej zgodnie z przedmiarem robót.

2. a) Czy oferenci mają przyjąć do wyceny i do późniejszego wykonania systemową podłogę sportową podwójnie legarowaną ze ślepą podłogą z desek, której wykończenie będzie stanowiła wykładzina sportowa o łącznej grubości minimalnej 7 mm, w której wierzchnią warstwę będzie stanowiła warstwa czystego PCV o grubości minimalnej 7 mm ?
b) Dodatkowo wnosimy o rozważenie posiadania przez wykładzinę certyfikatów federacji sportowych: FIVB APROVED ( siatkówka), FIBA ( koszykówka), EHF ( piłka ręczna) jako aspektu zaświadczającego o jakości nawierzchni sportowej montowanej w Państwa Sali sportowej.

Odpowiedź 2 a): Oferenci maja przyjąć do wyceny podłogę sportową określoną w przedmiarze robót w poz.11.

Odpowiedź 2 b): Zamawiający uważa, że nie potrzeby aby podłoga sportowa w hali posiadała certyfikaty federacji sportowych.

3. Czy montowana podłoga ( jako system – nawierzchnia syntetyczna + drewniana konstrukcja podwójnie legarowaną) musi posiadać certyfikat WE poświadczający, iż cały system podłogi został przebadany na zgodność z normą PN EN 14 904: 2006 oraz deklaracją CE zgodności z normą PN EN 14 904 we wszystkich 13 –tu parametrach tej normy?

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na nawierzchnię syntetyczną.

4. Czy montowana podłoga ( jako system) musi posiadać klasyfikację palności na poziomie Clf1 na podstawie raportu z klasyfikacji reakcji na ogień całego systemu podłogi (konstrukcja legarowaną + nawierzchnia)?

Odpowiedź 4: Montowana podłoga powinna mieć klasę trudno zapalności Cfl – s1.

5. Czy montowana podłoga ( jako system – nawierzchnia syntetyczna + drewniana konstrukcja podwójnie legarowaną) musi posiadać atest higieniczny PZH?

Odpowiedź 5: Montowana podłoga z nawierzchnią drewnianą ( nie syntetyczną) musi posiadać atest higieniczny PZH.

6. Czy oferenci – dla wyjaśnienia treści składanych ofert oraz ich prawidłowej oceny powinni do swych ofert dołączyć dokumentację potwierdzającą jakość planowanych do wykonania
systemów podłóg sportowych ( rozumianych jako drewniana konstrukcja legarowaną wraz z nawierzchnią), a mianowicie:
- certyfikat WE poświadczający przeprowadzenie badań na zgodność z normą PN EN 14 904 w upoważnionej do tego celu jednostce notyfikującej?
-  deklarację CE zgodności z normą PN EN 14 904 – we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy ?
-  raport z badań ogniowych i rozprzestrzeniania dymu na poziomie Sfl-s1,
- raport higieniczny,
- certyfikat FIVB APPROVED ( federacji siatkówki) – dla samej nawierzchni,
- certyfikat FIBA ( federacji koszykówki) – dla samej nawierzchni,
- certyfikat EHF ( federacji piłki ręcznej) – dla samej nawierzchni.

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów dotyczących podłogi sportowej Barlinek Sport Extreme. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca  może przedstawić Zamawiającemu do akceptacji równoważną podłogę sportową.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i wyjaśnienia część 1 - Kielce 19.02.2016r.
ZP/1/1/2016

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.” Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z instalacjami wewnętrznymi, na działce nr ewid. 7/2, obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcach – roboty stanu wykończeniowego i zagospodarowania  terenu.


PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ, których treść oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczamy poniżej:

1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą. 

Odpowiedź 1: W związku z rozbieżnością pomiędzy rys. architektury i przedmiarem robót zamawiający informuje, że oczekuje od Wykonawcy wykonania  podłogi systemowej sportowej  Barlinek Sport Extreme, kolor buk, wentylowana. ( poz.11 przedmiaru robót).
Pomimo, że stosowanie Polskim Norm nie jest obowiązkowe Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy przedstawienia stosownych deklaracji właściwości użytkowych dla proponowanej do wykonania podłogi.

2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.
Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej. W dokumentacji projektowej uwzględniono podłogę tylko jednego producenta Tarkett.

Odpowiedź 2: Obowiązkiem Wykonawcy będzie ewentualne wskazanie do akceptacji Zamawiającego podłogi równoważnej do podłogi Barlinek Sport Extreme. 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum grubość 3,2 mm  zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 , jako równoważnej do projektowanej.

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT  2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.

Odpowiedź 4: Zamawiający na obecnym etapie postępowania przetargowego nie będzie oceniał czy proponowane podłogi są równoważne z podłogą  Barlinek Sport Extreme. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca  może przedstawić Zamawiającemu do akceptacji materiały równoważne dot. nie tylko podłogi sportowej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kielce 16.02.2016 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie.doc

Kielce: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z instalacjami wewnętrznymi, na działce nr ewid.7/2, obręb 0023 przy Al.Legionów 4 w Kielcach - roboty stanu wykończeniowego i zagospodarowania terenu.
Numer ogłoszenia: 33942 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach , Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676185, faks 41 3676975.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: pilsudski.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z instalacjami wewnętrznymi, na działce nr ewid.7/2, obręb 0023 przy Al.Legionów 4 w Kielcach - roboty stanu wykończeniowego i zagospodarowania terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty stanu wykończeniowego wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi wewnętrznymi oraz zagospodarowania terenu budynku hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz pomieszczeniami biurowymi i dydaktycznymi. Jest on połączony z z istniejącym już budynkiem szkolnym łącznikiem. Powierzchnia netto budynku 1 877,28 m2, powierzchnia zabudowy 1 538,26 m2, kubatura 12 851,5 m2, wysokość hali w świetle konstrukcji - 7,80 m. Budynek posiada konstrukcję tradycyjną, murowaną ze szkieletem żelbetowym w postaci słupów, belek i trzpieni. Fundamenty żelbetowe. Dach - dźwigary z drewna klejonego. Hala wyposażona będzie w instalację c.o., c.t., elektryczną, wod.-kan., wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. W ramach zamówienia należy wykonać stan wykończeniowy, instalacje sanitarne wewnętrzne, elektryczne i zagospodarowanie terenu.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wpłacić wadium w kwocie: 80 000 zł ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej. Przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz.690 ze zm.). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tym zakresie, w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit c) i d) SIWZ.. Uwaga: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394 z dnia 18 marca 2008 r.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. e) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ; b)pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów; W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza d)pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy określone są w § 30 i § 47 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pilsudski.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Al.Legionów 4, 25-035 Kielce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2016 godzina 10:00

Załączniki:
 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć