Nawigacja

Budowa nowej hali sportowej

Budowa nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach

Kielce 22.04.2015 r.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kielce: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z urządzeniami techniczno - budowlanymi, na działce nr ewid. 7/2, obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 91198 - 2015; data zamieszczenia: 21.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44990 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach, Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 367618541 3676185, faks 41 3676975.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z urządzeniami techniczno - budowlanymi, na działce nr ewid. 7/2, obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku hali sportowej z zapleczem sanitarno - szatniowym oraz pomieszczeniami biurowymi i dydaktycznymi. Będzie on połączony z istniejącym już budynkiem szkolnym łącznikiem. Powierzchnia netto budynku 1 877,28 m2, powierzchnia zabudowy 1 538,26 m2, kubatura 12 851,5 m2, wysokość hali w świetle konstrukcji - 7,80 m. Budynek będzie posiadał konstrukcję tradycyjną, murowaną ze szkieletem żelbetowym w postaci słupów, belek i trzpieni. Fundamenty żelbetowe. Dach - dźwigary z drewna klejonego. Hala wyposażona będzie w instalacje c.o., c.t, elektryczną, wod.-kan., wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, odgromową oraz kotłownię gazową. Przed realizacją hali należy dokonać przebudowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej kolidujących z projektowanym budynkiem. W ramach zamówienia należy wykonać stan surowy zamknięty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 20.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EXPERT Spółka Cywilna Tyrała Jan, Lesiak Waldemar 25-118 Kielce, ul. Szczepaniaka 29, ul. Szczepaniaka 29, 25-118 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3150689,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2779708,23
 • Oferta z najniższą ceną: 2779708,23 / Oferta z najwyższą ceną: 4942747,03
 • Waluta: PLN.
 
 
 
Kielce 30.03.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego  na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.” Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z urządzeniami techniczno – budowlanymi na działce nr ewid. 7/2 obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcach”


Działając w trybie art.92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w rezultacie czynności badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 19 Wykonawcy: „EXPERT” Spółka Cywilna, Tyrała Jan, Lesiak Waldemar 25-118 Kielce, ul. Szczepaniaka 29 za cenę: 2 779 708,23 zł ( słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiem złotych 23/100).

Uzasadnienie

Oferta jest ważna, sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno - prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ.
Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 95% oraz termin wykonania z wagą 5%, określonym w SIWZ.
W postępowaniu złożono 20 ofert. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny złożonych zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena = 95 pkt

Termin
= 5 pkt

Łącznie :
pkt

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
„KARTEL” S.A. 28-300 Jędrzejów
ul. Przemysłowa 8

 

83,38

5

88,38

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
HEWANAG Andrzej Kęcki
25- 563 Kielce, ul. Zagnańska 220a

79,66

5

84,66

3.

JAN CHEBDOWSKI  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „JANEK”
25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 153

86,44

5

91,44

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane „PERFECT” Sp. z o.o.
Bilcza ul. Bukowa 2a, 26-026 Morawica

80,68

4,83

85,51

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„AGRO – BUD” Jan Szymański
27-200Starachowice, ul. 6-go Września 91A

78,94

0

78,94

6.

Zakład Remontowo – Budowlany
Piotr Grabka
25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 283

74,33

5

79,33

7.

EKO – INVEST Sp. z o.o.
ul. Skrajna 4, 25 – 650 Kielce

 

70,22

2,33

72,55

8.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane
TOM – BUD
Biskup Tomasz
25 – 339 Kielce, ul. Zagórska 45/87

83,05

5

88,05

9.

Usługi Remontowo – Budowlane
PLUS S. Kołodziej
25-385 Kielce, ul. Prosta 194 a
25-416 Kielce, ul. Zbożowa 21

 

71,37

2,5

73,87

10.

Przedsiębiorstwo Budowlane
RYSTAL – BUD Spółka z o.o.
ul. Piwowarska 25, 25-561 Kielce

 

62,26

0

62,26

11.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe

„BUDMA”
25 – 528 Kielce, ul. Zagnańska 81A

69,76

5

74,76

12.

Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o.     ul. Okrzei 35,  25 – 526  Kielce
 

67,82

5

72,82

13.

Lider konsorcjum:
Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy
„POCHBUD”
Pocheć Stanisław, Włodarczyk Jerzy Spółka Jawna
27-200 Starachowice, ul. Myśliwska 1a
Partner konsorcjum:
Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy
„POCHBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach
27-200 Starachowice, ul. Myśliwska 1a

 

77,99

5

82,99

14.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo -  Handlowe „AGAT”
25-320 Kielce, ul. Domaszowska 106

73,56

5

78,56

15.

KOMPLEXBUD
25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 10A

70,48

5

75,48

16.

Lider konsorcjum:
CREATIVE AND FUTURE Sp. z o.o.
Mójcza 25, 26-021 Daleszyce
Członek konsorcjum:
SPA VOYAGE Sp. z o.o.
Mójcza 25, 26-021 Daleszyce
Członek konsorcjum:
CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk
Mójcza 25, 26-021 Daleszyce

53,43

5

58,43

17.

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO - HANDLOWYCH
„NOWBUD” Spółka Jawna
ul. Warszawska 261,  25-551 Kielce

 

68,48

2,5

70,98

18.

WTM Development Sp. z o.o.
25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 77/7

78,11

2,5

80,61

19.

„EXPERT” Spółka Cywilna
Tyrała Jan, Lesiak Waldemar
25-118 Kielce, ul. Szczepaniaka 29

95,00

5

100

20.

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURIP” S.A.
ul. Warszawska 109, 28 – 366 Małogoszcz

 

83,80

5

88.80

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i wyjaśnienia - Część 2 Kielce 11.03.2015r.


ZP/1/2/2015

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.” Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z urządzeniami techniczno – budowlanymi na działce nr ewid. 7/2 obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcach”

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ, których treść oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczamy poniżej:

Cz. II

1. Zgodnie z treścią SIWZ, dokumentem wymaganym w postępowaniu jest kosztorys szczegółowy ( Rozdz. IX SIWZ) oraz sposobem obliczenia ceny jest kosztorys ofertowy, w którym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru robót, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru ( Rozdz. XVII SIWZ). Prosimy o potwierdzenie czy kosztorys ofertowy, który mamy załączyć do oferty powinien zawierać podstawę wyceny, opis pozycji, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową i wartość ( bez pokazywania rozwinięcia nakładów na robociznę, materiały i sprzęt) ?

Odpowiedź 1: Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy.

2. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji przedmiarowych:
a) pozycje niżej wymienione występują w przedmiarze dwukrotnie:
-   pozycja 74 i 90 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg,
-   pozycja 71 i 87 Świetlik, zastosowano profil Alumil sky M 10 800,
-   pozycja 72 i 88 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone,
-   pozycja 73 i 89 Świetlik i klapy dymowe o powierzchni 1,0 – 1,5 m2,
Jakie ilości przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 2a: Należy wykreślić poz. 90, 87,72 i 89 kosztorysu 9.1 Roboty budowlane.

b) Według dokumentacji ilość świetlików wynosi 10 szt., a w przedmiarze występuje 12 szt.
Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 2b: Pozycja kosztorysowa 71 – powinno być 53,67m2.

2.  Pozycja 76 – sufity podwieszane o konstrukcji metalowej, rastrowe, podkonstrukcja systemowa. Czy ta praca będzie wykonana na etapie stanu surowego obiektu?

Odpowiedź 2: Tak.

3.  Według dokumentacji rys.K-10 brak zbrojenia słupów oznaczonych na rys jako 4.11.
Czy należy doliczyć zbrojenie w przedmiarze?

Odpowiedź 3: Przedmiar pozostaje bez zmian.

4.  W pozycjach 45 – 48 przedmiaru nie są uwzględnione ilości dotyczące betonowania słupów oznaczonych na rys. 4.4.a, 4.7, 4.8, 4.12.
Czy należy doliczyć beton?

Odpowiedź 4: Przedmiar pozostaje bez zmian.

5.  W pozycji 65 przedmiaru Montaż okien aluminiowych okna O2 występuje 12 szt., a wg zestawienia stolarki 6 szt.
Czy należy poprawić tę ilość?

Odpowiedź 5: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

6.  W pozycji 66 Montaż okien aluminiowych okna O2a w przedmiarze występuje 4 szt. a wg zestawienia stolarki 2 szt.
Czy należy poprawić tę ilość?

Odpowiedź 6: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

7.  W poz. 70 Witryny elewacyjne EI 30 oznaczone jako S4 w przedmiarze występuje 1 szt., a wg rysunków 2 szt.
Czy należy poprawić te ilość?

Odpowiedź 7: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

8. Prosimy o podanie czy parapety wewnętrzne wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź 8: Tak, wchodzą w zakres zamówienia w ilości zgodnej z przedmiarem robót.

9.  W jaki sposób Zamawiający wyjaśni bezsens podanych przez niego nakładów w przedmiarze 9.1 pozycja 20 gdzie jednostka przedmiarową są tony stali a w nakładach Zamawiający podaje nakłady prętów jako 0,001 t/t ?
Czy Zamawiający uważa, że na przygotowanie i montaż 1 tony stali wystarczy 0,001 tony prętów + 1,5% nakładów pomocniczych? Kto poniesie koszty zakupu i dostarczenia reszty stali ?

Odpowiedź 9: W pozycji 20 przedmiarów nastąpiła pomyłka. Podstawy nakładów  - KNR – jest właściwa. Nowy przedmiar robót uwzględniający odpowiedzi na pytania stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.  

10.Prosimy o możliwość zmian nakładów przez Wykonawców w kosztorysach ofertowych pod warunkiem zachowania ilości przedmiarowych podanych przez Zamawiającego i takiego samego opisu pozycji przedmiarowych. Przykład pozycji nr 20 z przedmiaru 9.1 pokazuje, że tak będzie rozsądniej.

Odpowiedź 10: Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

11.Zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać dach hali sportowej w oparciu o system ECON fireproof, gdzie podstawowym produktem jest płyta styropianowa ognioochronna  STYRODACH NRO 1000.
Z uwagi na fakt, iż firma STYROPOL Sp. z o.o. została zlikwidowana, a w związku z tym wszystkie dokumenty ( atesty, aprobaty techniczne, itp.) utraciły swoją ważność.
Prosimy zatem, o wskazanie producentów ogniochronnych płyt styropianowych do wykonywania dachów lub kompletnego systemu podlegającego wymaganiom odporności ogniowej.

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza wykonanie termoizolacji z równoważnego materiału i innego systemu np. Dachomin RE 30 NRO.

12.Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego stali pod centralę wentylacyjną, KTW pod blachę trapezową oraz świetliki sali sportowej. Proszę o podanie w jaki sposób należy w/w stal zabezpieczyć antykorozyjnie.

Odpowiedź 12: Zamawiający nie narzuca sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego stali. Przykładowo podajemy czynności jakie należy wykonać przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego:
- odtłuszczenie konstrukcji,
- czyszczenie strumieniowo – ścierne i przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowej,
- gruntowanie farbą do gruntowania,
- malowanie farbą międzywarstwową i nawierzchniową,
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac antykorozyjnych i odpowiedni sprzęt.


13.Zwracamy się z prośbą, o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego sufitu podwieszanego.
Z opisu część Architektura wynika, że sufit ma być wykonany z płyt gipsowo - kartonowych na podkonstrukcji systemowej, natomiast z przekroju B-B wynika, że sufit ma być rastrowy na podkonstrukcji systemowej. Uprzejmie proszę, o udzielenie informacji w jakim systemie sufit ma być wykonany.

Odpowiedź 13: Sufit podwieszany rastrowy na podkonstrukcji systemowej będzie wykonany w łączniku, natomiast sufit podwieszany z płyty gipsowej na podkonstrukcji systemowej w sali sportowej.
Wszystkie warstwy określone są na przekroju B-B.

14. Prosimy o podanie parametrów sufitu rastrowego jaki należy wycenić: kolor, wysokość profilu, szerokość oczek.

Odpowiedź 14: Sufit podwieszany modułowy 60 x 60 cm, np. firmy AMF THERMATEX Feinstratos, system C – z widoczną konstrukcją, płyty wyjmowane, typ
krawędzi płyty VT 15/24 ( płyty fazowane).


15. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji przedmiarów w ogólnodostępnym formacie kosztorysowym ath.

Odpowiedź 15: Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie ath.

16. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej kotłowni w celu prawidłowej wyceny robót zawartych w przedmiarze 9.3 – san. wew.

Odpowiedź 16: Roboty sanitarne w kotłowni należy wycenić zgodnie  z przedmiarem robót. Ponieważ część robót w kotłowni została wykonana, dokumentacja projektowa mogłaby utrudnić prawidłową wycenę robót.
Rozliczenie robót jest kosztorysowe.


17. W nawiązaniu do przedmiaru robót sanitarnych 9.3 – san. wew. w poz. 6 d.1.1 dotyczącej naczynia zbiorczego systemowego zamkniętego – pionowego, prosimy o podanie informacji o pojemności w/w naczynia.

Odpowiedź 17: Należy wycenić naczynie wzbiorcze o pojemności 600 l

18. W nawiązaniu do przedmiaru robót sanitarnych 9.3 – san. wew. w poz. 7 d.1.1 dotyczącej zaworu odcinającego zabezpieczonego przed przypadkowym zamknięciem, prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych zaworu.

Odpowiedź 18: Zawór odcinający o średnicy nominalnej 25 mm o połączeniu kołnierzowym.

19. W nawiązaniu do przedmiaru robót sanitarnych 9.3 – san. wew. W poz. 21 d.1.1 dotyczącej zaworu odcinającego z silnikiem, prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych zaworu.

Odpowiedź 19: Np. zawór odcinający R6080W100 – S8 DN80  + siłownik GR 24A-5.

20. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie systemu fasad aluminiowych, ponieważ w zestawieniu ślusarki opisano system słupowo-ryglowy CW 50 natomiast w opisie architektury jest mowa o systemie elewacyjnym horizontal lining.

Odpowiedź 20: Należy zastosować profile aluminiowe REYNAERS  CW 50 Horizontal Lining.

W załączeniu ( do pobrania) załącznik nr 9.1 a) do SIWZ przedmiar robót budowlanych.

 • 9.1 a) Roboty budowlane - pobierz
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytania i wyjaśnienia - Część 1 Kielce 05.03.2015r.


ZP/1/1/2015

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.” Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z urządzeniami techniczno – budowlanymi na działce nr ewid. 7/2 obręb 0023 przy
Al. Legionów 4 w Kielcach”

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ, których treść oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczamy poniżej:

Cz. I

1. W związku z zapisami SIWZ dotyczącymi konieczności dołączenia do oferty kosztorysów szczegółowych bez zmian podstaw katalogowych pod rygorem odrzucenia oferty wnioskujemy o udostepnienie przedmiarów wraz z nakładami w wersji edytowalnej np.:  *.ath  lub *.xml, bądź zmiany treści SIWZ.
Sytuacja, w której oferta zostanie odrzucona ze względu na pomyłkę przy przepisywaniu podstaw katalogowych jest absurdalna  i nie ma nic wspólnego z uczciwą konkurencją i porównywalnością ofert.
Poza tym sposób, w jaki do ceny ofertowej dochodzi Wykonawca jest jego sprawą, a katalogi KNR i inne NIE OBOWIĄZUJĄ JUŻ DAWNO W PRZETARGACH PUBLICZNYCH  DLA  KOSZTORYSÓW  OFERTOWYCH!
Oferty będą porównywalne, jeśli kosztorysy będą zachowywały ilości przedmiarowe z tych podanych przez Zamawiającego, ale przy dowolnej modyfikacji nakładów wewnątrz katalogowych.

 

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w plikach „ath”. Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

2. Zgodnie z dokumentacją techniczną należy zamontować świetliki dachowe SD1 o wym. 4 x 1,5 m x 8 kpl (48 m2) oraz świetliki dachowe SD2 o wym. 2,18 x 1,3 m x 2 kpl (5,67 m2), co daje łączną pow. 53,67 m2, natomiast z przedmiaru robót budowlanych wynika, iż należy zamontować 24 kpl [(4 x 1,5 m x 10 kpl + 2 x 1,5 m x 2 kpl) x 2 poz. kosztorysowe] świetlików dachowych o łącznej pow. 132 m2 ( przedmiar robót budowlanych poz. 71 d.1.10 oraz poz. 87 d.4 tj. 66 m2 + 66 m2)
Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót lub uzupełnienie dokumentacji technicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej rysunków zawierających rozmieszczenie pozostałych 14 kpl świetlików dachowych.

 

Odpowiedź 2: Poz. kosztorysowa 71 – powinno być 53,67 m2 Należy wykreślić poz. 87 kosztorysu.

3. Zgodnie z dokumentacją techniczną należy zamontować wyłaz dachowy 80 x 80 cm, natomiast z przedmiaru robót budowlanych wynika, iż należy zamontować 4 szt. [ 2 szt. x 2 poz. kosztorysowe] wyłazów dachowych( przedmiar robót budowlanych poz. 72 d.1.10 oraz poz. 88 d.4 tj. 2 szt. + 2 szt. = 4 szt.)
Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót lub uzupełnienie dokumentacji technicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej rysunków zawierających rozmieszczenie
pozostałych 3 szt. wyłazów dachowych.

 

Odpowiedź 3: Należy wykreślić poz.72 kosztorysu. Poz. kosztorysowa  88 – powinno być 1 szt.

4. Zgodnie z dokumentacją techniczną należy zamontować klapę oddymiającą 120 x 120 cm, natomiast z przedmiaru robót budowlanych wynika, iż należy zamontować 13,5 m2 (1,5 x 1,5 m x 3 szt. ) x 2 poz. kosztorysowe] klap oddymiających (przedmiar robót budowlanych poz. 73 d.1.10 oraz poz. 89 d.4 tj. 6,75 kpl + 6,75 kpl = 13,5 kpl)
Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót lub uzupełnienie dokumentacji technicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej rysunków zawierających rozmieszczenie pozostałych klap oddymiających.

 

Odpowiedź 4: Należy wykreślić poz. 89  kosztorysu. Poz. 73 kosztorysu – powinno być 1 kpl. ( klapa oddymiająca 120 x 120 cm.)

5. Zgodnie z dokumentacją techniczną należy zamontować konstrukcje stalowe pod centralę wentylacyjną C1, C2, pod blachę trapezową KTW oraz pod świetliki sali sportowej o łącznej masie 10,30 tony, natomiast z przedmiaru robót budowlanych wynika, iż należy zamontować 20,60 tony [(0,33 t + 0,43 t + 1,27 t + 8,27 t) x 2 poz. kosztorysowe] konstrukcji stalowej (przedmiar robót budowlanych poz. 74 d.1.10 oraz poz. 90 d.5 tj. 10,30 t + 10,30 t )

Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót lub uzupełnienie dokumentacji technicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej rysunków zawierających rozmieszczenie pozostałych konstrukcji stalowych.

Odpowiedź 5: Należy wykreślić poz. 90 kosztorysu.

6. W poz. 38 d 1.5.2 przedmiaru robót budowlanych dotyczącej ścianek działowych z cegieł silikatowych w nakładach materiałów wyszczególniono nakłady cegły silikatowej 250x120x220 mm, 2 x 18 szt. / m2, natomiast nakład ten powinien być 18 szt. / m2.

Prosimy o skorygowanie w/w poz. przedmiaru robót.
 

Odpowiedź 6: W poz. 38 kosztorysu jest i powinien być nakład 18 szt./m2.

7. Prosimy o potwierdzenie, że wpusty dachowe w korytach odwodnieniowych nie wchodzą w zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, w przeciwnym razie prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

 

Odpowiedź 7: Należy dopisać dwie pozycje kosztorysu wg kalkulacji własnej:
1. Dach hali sportowej: Obróbki blacharskie : rury spustowe z koszami przelewowymi i z blachy aluminiowej 0,8mm.  koryta odwodnieniowe o szer.18 cm, gł.15 cm i spadku 1,5%, i  4 rury spustowe fi150 mm.
2. Dach łącznika: obróbki blacharskie : rury spustowe z koszami przelewowymi i z blachy aluminiowej 0,8mm. Dach hali sportowej  koryta odwodnieniowe o szer.18 cm, gł.15 cm i spadku 1,5%, i  5 rur spustowych fi150 mm.

 

8. Poz. 63 d 1.9 przedmiaru robót budowlanych dotyczy dostawy i montażu konstrukcji drewnianej więźby dachowej z drewna klejonego w ilości 110,88 m3, natomiast z naszych obliczeń wynika , że obmiar powinien wynosić 94,124 m3, w tym:
- dźwigary 83,16 m3 [(0,3 x 1,0 x23,1 x 1,5) x 8 szt.]
- płatwie 10,964 m3 [(0,12 x 0,24 x 4,7) x 81 szt.]
Prosimy o skorygowanie obmiaru robót.

 

Odpowiedź 8: Przedmiar robót pozostaje bez zmian.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kielce: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z urządzeniami techniczno - budowlanymi, na działce nr ewid. 7/2, obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 44990 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach , Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 367618541 3676185, faks 41 3676975.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: pilsudski.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach o halę sportową wraz z urządzeniami techniczno - budowlanymi, na działce nr ewid. 7/2, obręb 0023 przy Al. Legionów 4 w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku hali sportowej z zapleczem sanitarno - szatniowym oraz pomieszczeniami biurowymi i dydaktycznymi. Będzie on połączony z istniejącym już budynkiem szkolnym łącznikiem. Powierzchnia netto budynku 1 877,28 m2, powierzchnia zabudowy 1 538,26 m2, kubatura 12 851,5 m2, wysokość hali w świetle konstrukcji - 7,80 m. Budynek będzie posiadał konstrukcję tradycyjną, murowaną ze szkieletem żelbetowym w postaci słupów, belek i trzpieni. Fundamenty żelbetowe. Dach - dźwigary z drewna klejonego. Hala wyposażona będzie w instalacje c.o., c.t, elektryczną, wod.-kan., wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, odgromową oraz kotłownię gazową. Przed realizacją hali należy dokonać przebudowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej kolidujących z projektowanym budynkiem. W ramach zamówienia należy wykonać stan surowy zamknięty. 1.2 Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania został określony w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, w całości zwanych dalej dokumentacją - stanowiących załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ. Uwaga! Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót niż wymagany niniejszym zamówieniem. Wobec powyższego, w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tylko zakres podany wyżej w pkt 1) i w przedmiarach robót. 1.3 Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne parametry urządzenia, materiału wskazanego z nazwy w zakresie wartości podanych w dowolnie obowiązującej normie na terenie Kraju lub Europy dla tego urządzenia lub materiału..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 80 000,00 zł słownie (osiemdziesiąt tysięcy złotych). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł brutto polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej. Przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz.690 ze zm.) Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tym zakresie, w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit c) i d) SIWZ.. Uwaga: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394 z dnia 18 marca 2008 r.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. e) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ; b)pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów; W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, -charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza d)pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy określone są w § 30 i § 47 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pilsudski.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Al. Legionów 4 25-035 Kielce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Al. Legionów 4 25-035 Kielce.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
 
 • SIWZ - siwz_budowa.doc
 • załącznik nr 1 oferta - z1.doc
 • załącznik nr 2 oświadczenie z art 22 - z2.doc
 • załącznik nr 3 oświadczenie z art 24ust.1 - z3.doc
 • załącznik nr 4_Wykaz_robot - z4.doc
 • załącznik nr 5_Wykaz_osob - z5.doc
 • załącznik nr 6 Oświadczenie z art 24 ust 2 pkt 5 - z6.doc
 • Załącznik nr 7 do siwz - z7.doc
 • 8.1 Architektura - 8.1.rar
 • 8.2 Konstrukcja - 8.2.rar
 • 8.3 Instalacje elektryczne - 8.3.rar
 • 8.4 Instalacje sanitarne - 8.4.rar
 • 8.5 Drogi -8.5.rar
 • 9.1 Przedmiar roboty budowlane - 9.1.pdf
 • 9.1 a) Roboty budowlane - 91a.pdf
 • 9.2 Przedmiar inst.sanitarne zewnętrzne - 9.2.pdf
 • 9.3 Przedmiar instalacje sanitarne - kotłownia - 9.3.pdf
 • 9.4 Przedmiar instalacje elektryczne - 9.4.pdf
 • 10 STWiOR - 10.rar

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć