Nawigacja

Wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem budynku ZSPg nr 2 w Kielcach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Aleja Legionów 4 w Kielcach”.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 125635-2016 z dnia 2016-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al. Legionów 4: ocieplenie i elewacja ścian zewnętrznych, wymiana części stolarki okiennej,...
Termin składania ofert: 2016-07-22

 

Kielce: Wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Aleja Legionów 4 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 176483 - 2016; data zamieszczenia: 08.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125635 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach, Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676185, faks 41 3676975.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Aleja Legionów 4 w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al. Legionów 4: ocieplenie i elewacja ścian zewnętrznych, wymiana części stolarki okiennej, demontaż krat, oczyszczenie i malowanie krat, uzupełnienie ubytków tynku, naprawa schodów wejściowych od strony Al. Legionów, demontaż krat na studzienkach piwnic i wykonanie naświetli, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana instalacji odgromowej ( zwody pionowe i złącza kontrolne). Docieplenie przewiduje się wykonać styropianem gr. 5 cm od strony Al. Legionów; pozostałe ściany styropianem gr.15 cm. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt budowlany docieplenia budynku pozwalający zgłosić wykonanie robót zgodnie z art.30 ust.2c Prawa budowlanego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowo - Handlowe RAKSO Jacek Gaj,, ul. B. Chrobrego 59, 25-607 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 639990,50

  • Oferta z najniższą ceną: 639990,50 / Oferta z najwyższą ceną: 984400,00

  • Waluta: PLN .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                            Kielce 29.07.2016r.

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Aleja Legionów 4 w Kielcach”


Działając w trybie art.92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w rezultacie czynności badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe RAKSO  Jacek Gaj, 25-607 Kielce,  ul. B. Chrobrego 59 za cenę: 639 990,50 zł
( słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 50/100)
                                                     

Uzasadnienie

Oferta jest ważna, sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno - prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ.
Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 90% oraz zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę (min. 5 pracowników) z wagą 10%, określonym w SIWZ.
W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny złożonych zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena = 90 pkt

Zatrudnienie na podstawie umowy
 o pracę 5 osób
= 10 pkt

Łącznie :
pkt

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe RAKSO Jacek Gaj, 25-607 Kielce
ul. B. Chrobrego 59.

90

10

100

2.

Zakład Remontowo – Budowlany
Jarosław Marciniec
28-142 Tuczępy, Tuczępy 125

58,51

10

68,51

                                                                                 
Zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP/2/1/2016                                                                                                                      Kielce 14.07.2016r.


dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.” Wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem  budynku Zespołu Szkół           Ponadgimnazjalnych nr 2, Aleja Legionów 4 w Kielcach”

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ, których treść oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczamy poniżej:

Pytanie: Jaki system docieplenia Państwo preferują w zamówieniu. Czy każdy system jest równoważny czy jakiś będzie bardziej preferowany np. Ceresit ?
Odpowiedź: Zamawiający nie preferuje żadnego systemu docieplenia.


Pytanie: Czy na system potrzebujecie aprobaty techniczne, oraz wykaz, że pracownicy są przeszkoleni w zakresie tego systemu jak i wykaz aprobat na materiały?
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na proponowany system docieplenia dokumenty dopuszczające go do zastosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty:

SIWZ.pdf

Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf

zalacznik_nr_2_oferta.doc

zalacznik_nr_3_oswiadczenie_z_art_22_ust.1.doc

zalacznik_nr_4_oswiadczenie_z_art_24_ust.1.doc

zalacznik_nr_5_Wykaz_robot.doc

zalacznik_nr_6_Wykaz_osob.doc

zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_z_art_24_ust_2_pkt_5.doc

Zalacznik_nr_8_do_siwz.doc

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć