Nawigacja

Fundusz socjalny

Informacje dla emerytowanych pracowników

Informacje dla emerytowanych pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach

marzec  2019

Szanowni Państwo,

Komisja Socjalna przypomina, że w roku podatkowym 2018 każdy z Państwa zobowiązany jest do złożenia, do Pani kadrowej, oryginału i kopii nowej decyzji z ZUS o wysokości przyznanej emerytury. Dokumenty te od wszystkich emerytów muszą być złożone przez pracodawcę do Urzędu Miasta Kielce. Na ich podstawie Urząd Miasta obliczy  wysokość odpisu na 2018 rok dla emerytowanych nauczycieli dla Gminy Kielce.

Podstawą do korzystania ze świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w naszej szkole jest złożenie przez Państwa powyższych dokumentów:

- w terminie do 04 kwietnia 2019 r.    aktualną decyzji z ZUS o wysokości przyznanej emerytury (dotyczy emerytowanych nauczyciel)

- w terminie do 12 maja 2019 r             załącznika nr 1 (Oświadczenia o dochodach) oraz załącznik 7 (wypoczynek) wraz z PIT-em rozliczenia z US (do wglądu)

- w terminie do 30 listopada 2019 r.       wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami przedświątecznymi

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Art. 23 ust. 2 dla celów socjalnych Pracodawca ma prawo do zbierania tych danych.

W przypadku nie złożenia stosownych dokumentów lub złożenie ich po wyznaczonym terminie świadczenia z Funduszu Socjalnego  nie będą przyznane. Świadczenie z tegoż funduszu nie mają praw roszczeniowych..

Aktualne informacje Komisji Socjalnej można znaleźć na stronie szkoły: www.pilsudski.com.pl w zakładce Fundusz socjalny oraz druki do pobrania.

Komisja Socjalna

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (

gólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

          1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach, Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce, , której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora: 41 367 61 85; e-mail: sekretariat@pilsudski.com.pl

           2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Robert Pytlik – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@abi-net.pl; tel: 795626770

          3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

            4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

        5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

             6. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych
  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

7. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Zespole Szkół nr 3
w Kielcach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

8. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Dyrektor Szkoły

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć